فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

دانلود منابع

ترجمه ویرایش هشتم/۲۰۱۰ «نظریه جامعه‌شناختی» جرج ریتزر منتشر شد+دانلود نسخه اصلی

فرستادن به ایمیل چاپ

جرجادامه مطلب... ریتزر؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


•    ویرایش هشتم، با ترجمه دکتر هوشنگ نایبی از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، و به همت نشر نی، منتشر شده است.
•    این ویرایش که در کنار ویرایش هفتم، در مقایسه با آپگریدهای پیشین، متحمل تغییرات بیشتری شده است، بویژه نظریه شبکه و پسااومانیسم را که با زنجیره‌ای از متفکران به محوریت برونو لاتور معرفی می‌شود، تحت عنوان «تحولات پیشتاز در نظریه معاصر» افزوده است.
•    فهرست مطالب کتاب به شرح ذیل است. در فرجام فهرست، دانلود نسخه انگلیسی کتاب از لینک مستقیم میسر گردیده است.


▀▄█▌ Classical Sociological Theory 1

░▒▓ CHAPTER 1 A Historical Sketch of Sociological Theory: The Early Years 1
■ Introduction 2
■ Social Forces in the Development of Sociological Theory 5
■ Political Revolutions 5
■ The Industrial Revolution and the Rise of Capitalism 5
■ The Rise of Socialism 6
■ Feminism 6
■ Urbanization 7
■ Religious Change 7
■ The Growth of Science 8
■ Intellectual Forces and the Rise of Sociological Theory 8
■ The Enlightenment 8
■ The Conservative Reaction to the Enlightenment 9
■ The Development of French Sociology 11
■ Alexis de Tocqueville (1805–1859) 11
■ Claude Henri Saint-Simon (1760–1825) 14
■ Auguste Comte (1798–1857) 15
■ Emile Durkheim (1858–1917) 19
■ The Development of German Sociology 21
■ The Roots and Nature of the Theories of Karl Marx (1818–1883) 21
■ The Roots and Nature of the Theories of Max Weber (1864–1920) and Georg Simmel (1858–1918) 26
■ The Origins of British Sociology 32
■ Political Economy, Ameliorism, and Social Evolution 34
■ Herbert Spencer (1820–1903) 36
■ The Key Figure in Early Italian Sociology 39
■ Turn-of-the-Century Developments in European Marxism 40

░▒▓ CHAPTER 2 Karl Marx 43
■ Introduction 43
■ The Dialectic 45
■ Dialectical Method 46
■ Fact and Value 46
■ Reciprocal Relations 46
■ Past, Present, Future 47
■ No Inevitabilities 47
■ Actors and Structures 48
■ Human Potential 48
■ Labor 52
■ Alienation 53
■ The Structures of Capitalist Society 56
■ Commodities 57
■ Fetishism of Commodities 58
■ Capital, Capitalists, and the Proletariat 59
■ Exploitation 60
■ Class Conflict 62
■ Capitalism as a Good Thing 64
■ Materialist Conception of History 65
■ Cultural Aspects of Capitalist Society 67
■ Ideology 67
■ Religion 70
■ Marx’s Economics: A Case Study 70
■ Communism 73
■ Criticisms 73

░▒▓ CHAPTER 3 Emile Durkheim 76
■ Introduction 76
■ Social Facts 77
■ Material and Nonmaterial Social Facts 79
■ Types of Nonmaterial Social Facts 80
■ The Division of Labor in Society 84
■ Mechanical and Organic Solidarity 85
■ Dynamic Density 88
■ Repressive and Restitutive Law 89
■ Normal and Pathological 90
■ Justice 91
■ Suicide 92
■ The Four Types of Suicide 93
■ Suicide Rates and Social Reform 96
■ The Elementary Forms of Religious Life 97
■ Early and Late Durkheimian Theory 97
■ Theory of Religion—The Sacred and the Profane 98
■ Why Primitive? 100
■ Totemism 100
■ Sociology of Knowledge 101
■ Collective Effervescence 102
■ Moral Education and Social Reform 103
■ Morality 104
■ Moral Education 105
■ Occupational Associations 106
■ Criticisms 107
■ Functionalism and Positivism 107
■ Other Criticisms 108

░▒▓ CHAPTER 4 Max Weber 112
■ Methodology 113
■ History and Sociology 113
■ Verstehen 116
■ Causality 118
■ Ideal Types 119
■ Values 121
■ Substantive Sociology 124
■ What Is Sociology? 124
■ Social Action 125
■ Class, Status, and Party 127
■ Structures of Authority 128
■ Rationalization 136
■ Religion and the Rise of Capitalism 146
■ Criticisms 154

░▒▓ CHAPTER 5 Georg Simmel 158
■ Primary Concerns 158
■ Levels and Areas of Concern 159
■ Dialectical Thinking 162
■ Individual Consciousness 164
■ Social Interaction (“Association”) 165
■ Interaction: Forms and Types 166
■ Social Structures 171
■ Objective Culture 172
■ The Philosophy of Money 174
■ Money and Value 175
■ Money, Reification, and Rationalization 176
■ Negative Effects 178
■ The Tragedy of Culture 179
■ Secrecy: A Case Study in Simmel’s Sociology 181
■ Secrecy and Social Relationships 182
■ Other Thoughts on Secrecy 184
■ Criticisms 185▀▄█▌ Modern Sociological Theory: The Major Schools 189

░▒▓ CHAPTER 6 A Historical Sketch of Sociological Theory: The Later Years 189
■ Early American Sociological Theory 190
■ Politics 190
■ Social Change and Intellectual Currents 192
■ The Chicago School 199
■ Women in Early Sociology 205
■ W.E.B. Du Bois and Race Theory 206
■ Sociological Theory to Midcentury 207
■ The Rise of Harvard, the Ivy League, and Structural Functionalism 207
■ The Chicago School in Decline 211
■ Developments in Marxian Theory 212
■ Karl Mannheim and the Sociology of Knowledge 213
■ Sociological Theory from Midcentury 214
■ Structural Functionalism: Peak and Decline 214
■ Radical Sociology in America: C. Wright Mills 214
■ The Development of Conflict Theory 215
■ The Birth of Exchange Theory 217
■ Dramaturgical Analysis: The Work of Erving Goffman 218
■ The Development of Sociologies of Everyday Life 219
■ The Rise and Fall (?) of Marxian Sociology 220
■ The Challenge of Feminist Theory 222
■ Structuralism and Poststructuralism 223
■ Late-Twentieth-Century Developments in Sociological Theory 224
■ Micro-Macro Integration 224
■ Agency-Structure Integration 224
■ Theoretical Syntheses 226
■ Theories of Modernity and Postmodernity 226
■ The Defenders of Modernity 226
■ The Proponents of Postmodernity 227
■ Theories to Watch in the Early Twenty-first Century 228
■ Multicultural Social Theory, Queer Theory, and Critical Theories of Race and Racism 228
■ Postmodern and Post-Postmodern Social Theories 230
■ Theories of Consumption 231
■ Theories of Globalization 231
■ Actor-Network Theory 233
■ Practice Theory 233

░▒▓ CHAPTER 7 Structural Functionalism, Neofunctionalism, and Conflict Theory 236
■ Structural Functionalism 237
■ The Functional Theory of Stratification and Its Critics 238
■ Talcott Parsons’s Structural Functionalism 240
■ Robert Merton’s Structural Functionalism 252
■ The Major Criticisms 258
■ Neofunctionalism 260
■ Conflict Theory 265
■ The Work of Ralf Dahrendorf 265
■ The Major Criticisms and Efforts to Deal with Them 269
■ A More Integrative Conflict Theory 270

░▒▓ CHAPTER 8 Varieties of Neo-Marxian Theory 277
■ Economic Determinism 277
■ Hegelian Marxism 278
■ Georg Lukács 279
■ Antonio Gramsci 281
■ Critical Theory 282
■ The Major Critiques of Social and Intellectual Life 282
■ The Major Contributions 286
■ Criticisms of Critical Theory 290
■ The Ideas of Jurgen Habermas 290
■ Critical Theory Today: the Work of Axel Honneth 294
■ Later Developments in Cultural Critique 296
■ Neo-Marxian Economic Sociology 297
■ Capital and Labor 297
■ Fordism and Post-Fordism 303
■ Historically Oriented Marxism 305
■ The Modern World-System 305
■ Neo-Marxian Spatial Analysis 310
■ The Production of Space 311
■ Trialectics 314
■ Spaces of Hope 315
■ Post-Marxist Theory 317
■ Analytical Marxism 318
■ Postmodern Marxian Theory 323
■ After Marxism 326
■ Criticisms of Post-Marxism 328

░▒▓ CHAPTER 9 Systems Theory 331
■ Sociology and Modern Systems Theory 331
■ Gains from Systems Theory 331
■ Some General Principles 332
■ Applications to the Social World 333
■ Niklas Luhmann’s General System Theory 335
■ Autopoietic Systems 336
■ Society and Psychic Systems 338
■ Double Contingency 339
■ Evolution of Social Systems 341
■ Differentiation 342
■ Luhmann’s Sociology of Knowledge 347
■ Criticisms 348

░▒▓ CHAPTER 10 Symbolic Interactionism 351
■ The Major Historical Roots 351
■ Pragmatism 351
■ Behaviorism 352
■ Between Reductionism and Sociologism 354
■ The Ideas of George Herbert Mead 355
■ The Priority of the Social 355
■ The Act 356
■ Gestures 359
■ Significant Symbols 360
■ Mind 362
■ Self 362
■ Society 367
■ Symbolic Interactionism: The Basic Principles 369
■ Capacity for Thought 369
■ Thinking and Interaction 370
■ Learning Meanings and Symbols 371
■ Action and Interaction 372
■ Making Choices 372
■ The Self and the Work of Erving Goffman 373
■ Groups and Societies 382
■ Criticisms 384
■ Toward a More Synthetic and Integrative Symbolic Interactionism 385
■ Redefining Mead 385
■ Micro-Macro Integration 387
■ The Future of Symbolic Interactionism 388

░▒▓ CHAPTER 11 Ethnomethodology 391
■ Defining Ethnomethodology 391
■ The Diversification of Ethnomethodology 395
■ Studies of Institutional Settings 395
■ Conversation Analysis 396
■ Some Early Examples 397
■ Breaching Experiments 397
■ Accomplishing Gender 399
■ Conversation Analysis 400
■ Telephone Conversations: Identification and Recognition 400
■ Initiating Laughter 401
■ Generating Applause 402
■ Booing 403
■ The Interactive Emergence of Sentences and Stories 404
■ Integration of Talk and Nonvocal Activities 405
■ Doing Shyness (and Self-Confidence) 406
■ Studies of Institutions 407
■ Job Interviews 407
■ Executive Negotiations 407
■ Calls to Emergency Centers 408
■ Dispute Resolution in Mediation Hearings 408
■ Criticisms of Traditional Sociology 410
■ Separated from the Social 410
■ Confusing Topic and Resource 411
■ Stresses and Strains in Ethnomethodology 412
■ Synthesis and Integration 413
■ Ethnomethodology and the Micro-Macro Order 414

░▒▓ CHAPTER 12 Exchange, Network, and Rational Choice Theories 416
■ Exchange Theory 416
■ Behaviorism 416
■ Rational Choice Theory 417
■ The Exchange Theory of George Homans 420
■ Peter Blau’s Exchange Theory 427
■ The Work of Richard Emerson and His Disciples 431
■ Network Theory 437
■ Basic Concerns and Principles 438
■ A More Integrative Network Theory 440
■ Network Exchange Theory 441
■ Structural Power 442
■ Strong and Weak Power Structures 443
■ Rational Choice Theory 444
■ Foundations of Social Theory 445
■ Criticisms 451

░▒▓ CHAPTER 13 Contemporary Feminist Theory 454
■ Feminism’s Basic Questions 454
■ Historical Framing: Feminism, Sociology, and Gender 457
■ Varieties of Contemporary Feminist Theory 460
■ Gender Difference 461
■ Sociological Theories: Institutional and Interactionist 464
■ Gender Inequality 466
■ Gender Oppression 470
■ Structural Oppression 475
■ Feminism and Postmodernism 485
■ Feminist Sociological Theorizing 488
■ A Feminist Sociology of Knowledge 488
■ The Macro-Social Order 490
■ The Micro-Social Order 492
■ Subjectivity 495▀▄█▌ Recent Integrative Developments in Sociological Theory 499

░▒▓ CHAPTER 14 Micro-Macro and Agency-Structure Integration 499
■ Micro-Macro Integration 500
■ Micro-Macro Extremism 500
■ The Movement toward Micro-Macro Integration 501
■ Examples of Micro-Macro Integration 502
■ Back to the Future: Norbert Elias’s Figurational Sociology 510
■ Agency-Structure Integration 520
■ Major Examples of Agency-Structure Integration 521
■ Major Differences in the Agency- Structure Literature 542
■ Agency-Structure and Micro-Macro Linkages: Fundamental Differences 544
■ PART IV From Modern to Postmodern Social Theory (and Beyond) 547

░▒▓ CHAPTER 15 Contemporary Theories of Modernity 547
■ Classical Theorists on Modernity 547
■ The Juggernaut of Modernity 549
■ Modernity and Its Consequences 551
■ Modernity and Identity 554
■ Modernity and Intimacy 555
■ The Risk Society 556
■ Creating the Risks 557
■ Coping with the Risks 558
■ The Holocaust and Liquid Modernity 559
■ A Product of Modernity 559
■ The Role of Bureaucracy 560
■ The Holocaust and Rationalization 561
■ Liquid Modernity 563
■ Modernity’s Unfinished Project 564
■ Habermas versus Postmodernists 568
■ Informationalism and the Network Society 569

░▒▓ CHAPTER 16 Globalization Theory 574
■ Major Contemporary Theorists on Globalization 576
■ Anthony Giddens on the “Runaway World” of Globalization 576
■ Ulrich Beck, the Politics of Globalization, and Cosmopolitanism 577
■ Zygmunt Bauman on the Human Consequences of Globalization 579
■ Cultural Theory 580
■ Cultural Differentialism 580
■ Cultural Convergence 583
■ Cultural Hybridization 588
■ Economic Theory 591
■ Transnational Capitalism 591
■ Empire 592
■ Political Theory 595
■ Neoliberalism 598
■ Critiquing Neoliberalism 601
■ Other Theories 603

░▒▓ CHAPTER 17 Structuralism, Poststructuralism, and Postmodern Social Theory 605
■ Structuralism 606
■ Roots in Linguistics 607
■ Anthropological Structuralism: Claude Lévi-Strauss 607
■ Structural Marxism 608
■ Poststructuralism 609
■ The Ideas of Michel Foucault 611
■ The Ideas of Giorgio Agamben 621
■ Postmodern Social Theory 628
■ Moderate Postmodern Social Theory: Fredric Jameson 632
■ Extreme Postmodern Social Theory: Jean Baudrillard 637
■ Postmodern Social Theory and Sociological Theory 639
■ Criticisms and Post-Postmodern Social Theory 640

░▒▓ CHAPTER 18 Cutting-Edge Developments in Contemporary Theory 645
■ Queer Theory 645
■ What Is It? 646
■ Where Did It Come From? 648
■ Critiques and Potential Solutions 651
■ Critical Theories of Race and Racism 652
■ Actor-Network Theory, Posthumanism, and Postsociality 656
■ Practice Theory 661▀▄█▌ Sociological Metatheorizing and a Metatheoretical Schema for Analyzing Sociological Theory A-1
■ Metatheorizing in Sociology A-1
■ Pierre Bourdieu’s Reflexive Sociology A-5
■ The Ideas of Thomas Kuhn A-7
■ Sociology: A Multiple-Paradigm Science A-11
■ The Social-Facts Paradigm A-11
■ The Social-Definition Paradigm A-11
■ The Social-Behavior Paradigm A-12
■ Toward a More Integrated Sociological Paradigm A-12
■ Levels of Social Analysis: An Overview
References R-1
Credits C-1
Name Index I-1
Subject Index I-1

-------------------
لینک مستقیم دانلود

هو العلیم

 

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 07 آبان 1393 ساعت 19:53

دانلود درس‌های آیت الله شهید ”سید محمد حسینی بهشتی“ در اهم موضوعات اجتماعی

فرستادن به ایمیل چاپ

آیتادامه مطلب... الله شهید سید محمد حسینی بهشتی


▬    آیت الله شهید سید محمد حسینی بهشتی، متولد چهارشنبه، دو آبان هزار و سیصد و هفت، و شهید در روز یک‌شنبه، هفتم تير هزار و سیصد و شصت در تهران، از جمله درخشان‌ترین، و شاید، درخشان‌ترین طراح نظری انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود.
▬    ایشان، رکن رکین مکتب حقانی، و دبیر کل حزب جمهوری اسلامی بود.
▬    ذیلاً سخنرانی‌های بسیار متفاوت، الهام‌برانگیز و عمیق ایشان، ناظر به اهم موضوعات اجتماعی، قابل دریافت و مرور است. همگی فوق‌العاده‌اند، ولی خصوصاً اولی را از دست ندهید:

•    درباره عدل و اخلاق
•    درباره آزادی
•    در نقادی برداشت‌های انحرافی و تک‌بعدی از اسلام
•    درباره انسان و تاریخ
•    درباره حدود آزادی در اجتماع
•    درباره حدود آزادی
•    درباره هویت اسلامی
•    درباره روحانیت و مردم
•    درباره سیمای امام حسین علیه‌السلام
•    درباره وحدت

مأخذ: p30download
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 13 آذر 1392 ساعت 19:51

آینده نظریه جامعه‌شناختی؛ مرجع ”جدید“ بلـکـول در نظریه جامعه‌شناختی

فرستادن به ایمیل چاپ

برایان ادامه مطلب...استنلی ترنر؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


☱ «مرجع جدید بلـکـول در نظریه جامعه‌شناختی»، به کوشش برایان استنلی ترنر، محصول ۲۰۰۹ معتبرترین انتشارات در زمینه علوم انسانی، یعنی وایلی بلـکـول است.
☱ پروفسور برایان استنلی ترنر (از دانشگاه کیمبریج) در رأس یک تیم ۳۵ نفره از «بزرگان»، مجموعه‌ای ۲۸ مقاله‌ای را در ۵ بخش تدارک دیده است که رو به آینده دارد، و آن‌قدر گران‌قدر و گیرا بوده است که ویرایش دوم آن، با عنوان یکۀ «مرجع بلـکـول در نظریه جامعه‌شناسی» منتشر شده است.
☱ پیش از این، مورخ ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳، در دو مجلد کلاسیک‌ها و معاصران، نظریه جامعه‌شناختی توسط پروفسور جرج ریتزر و به همت انتشارات بلـکـول منتشر شده بود، و ما هم در همین وبگاه، این دو متن را تقدیم نمودیم.
☱ کار ترنر، به رغم منبع ریتزر، نه بر متفکران، بلکه بر مسائل اصلی تمرکز دارد؛ «دستور کارهای جدید نظریه جامعه‌شناختی» (مقدمه پروفسور ترنر)، «اصول نظریه جامعه‌شناختی»، «کنش‌ها، کنش‌گران، و سیستم‌ها»، «چشم‌اندازها به تحلیل اجتماعی و فرهنگی» (این فصل فوق‌العاده است)، «جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی»، «روندهای جدید».
☱ فهرست مطالب کتاب بدین ترتیب است:

░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
Introduction; A New Agenda for Social Theory?
Bryan S. Turner
■  Preliminary remarks
■  What is social theory?
■  Two metaphors for theorizing
■  The contemporary crisis
■  Defending a classical tradition
■  The social and the political
■  Justice and equality
■  Agency and structure as a framework
■  The new companion to social theory
■  Bibliography

 

░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
Part I: Foundations

░▒▓The Foundations of Social Theory
Gerard Delanty
■  Introduction
■  The rise of the social and enlightenment
■  Social theory
■  The enlightenment legacy and classical european social theory
■  Social theory and the disenchantment with modernity
■  Classical american social theory
■  Conclusion
■  Notes
■  Bibliography

░▒▓Contemporary Sociological Theory: Post-Parsonian Developments
John Holmwood
■  Professional order and disorderly others
■  From parsons to marx (and others) and back again
■  Outside the loop?
■  Beyond general theory?
■  Notes
■  Bibliography

░▒▓Philosophy of the Social Sciences
Patrick Baert and Fernando Domínguez Rubio
■  Introduction
■  Naturalist and foundationalist models
○  Positivist promises
○  Falsifi cationism
○  Critical realism
■  Meaning, language, and critique
○  Hermeneutics
○  Wittgensteinian philosophy
○  Critical theory
■  Further moves away from naturalism and foundationalism
○  Philosophy and anti-foundationalism
○  Empirical studies of science and anti-foundationalism
○  Actor network theory
■  Some concluding remarks
■  Bibliography

 

░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
Part II: Actions, Actors, and Systems

░▒▓Theories of Social Action
Rob Stones
■  Notes
■  Bibliography

░▒▓Functionalism and Social Systems Theory
Giuseppe Sciortino
■  The foundations of functional analysis
■  Functionalism as normal social science
■  Sociology’s strong program: social systems theory
■  The analysis of social systems
■  After the collapse: vicissitudes of a legacy
■  Radicalizing functionalism: niklas luhmann’s theory of social systems
■  Conclusions
■  Notes
■  Bibliography

░▒▓Structuralism and Poststructuralism
Daniel Chaffee and Charles Lemert
■  Structuralisms in the social, cultural, and human sciences
■  Poststructuralisms and other
■  Critiques of structuralism
■  Bourdieu’s habitus and giddens’s structuration theory
■  Conclusion
■  Bibliography

░▒▓Actor Network Theory and Material Semiotics
John Law
■  Introduction
■  Origin stories
○  Engineers, managers, and systems
○  Exemplars and laboratory practices
○  Translation, order, and disorder
○  Poststructuralist relationality
■  Actor network theory 1990
○  Material-semiotic relationality
○  The erosion of foundations
○  Durability after foundations
Material durability
Strategic durability
Discursive stability
■  Responses and reactions
■  Diaspora
○  Enactment
○  Multiplicity
○  Fluidity
○  Realities and goods
○  An ontological politics
■  Acknowledgment
■  Bibliography

░▒▓Ethnomethodology and Social Theory
Richard A. Hilbert
■  Parsons’s ontology
■  Ethnomethodology’s receptivity to and from the social sciences
■  Ethnomethodology’s ontology
■  Concluding remarks
■  Bibliography

░▒▓Rational Choice Theory
Raymond Boudon
■  Why rational choice theory?
■  The postulates of rct
■  The achievements of rct
■  Can rct be held as a general theory?
■  Reasons for the shortcomings of rct
■  Beyond rct: using a broader theory of rationality
■  Cognitive rationality
■  Axiological rationality
■  The validity of reasons
■  Conclusion
■  Bibliography

 

░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
Part III: Perspectives on Social and Cultural Analysis Pragmatism and Symbolic Interactionism
Jack Barbalet
■  Introduction
■  Pragmatism and sociology
■  Varieties of pragmatism
■  Symbolic interactionism
■  Rational choice theory and the pragmatic critique
■  Conclusion
■  Bibliography

░▒▓Phenomenology
Michael G. Flaherty
■  Origins and aims
■  Sociology and intersubjectivity
■  A popular ingredient
■  Recent developments
■  Notes
■  Bibliography

░▒▓Feminist Theory
Mary Evans
■  Introduction
■  Early developments
■  “Second-wave” feminism
■  Differences and continuities
■  Enlarging feminism
■  Conclusion
■  Bibliography

░▒▓Postmodern Social Theory
Jan Pakulski
■  The postmodern approach
■  Postmodern social theory
■  The key figures
■  The social framework
■  Criticisms
■  Modernization and its discontents
■  Theoretical synthesis: postmodernization
■  Conclusion
■  Bibliography

░▒▓Social Constructionism
Darin Weinberg
■  The roots of social constructionism
■  The sociology of scientific knowledge
■  The practice turn
■  Reflexivity
■  Conclusion
■  Notes
■  Bibliography

░▒▓Conversation Analysis as Social Theory
John Heritage
■  Background
■  Conversation analysis
○  The structural analysis of action in ordinary conversation
○  The primacy of ordinary conversation
■  Orders of analysis
○  Turn-taking
○  Sequence organization
○  Intersubjectivity and repair
○  The epistemic order
○  Social solidarity
■  The interaction order as an institution
■  The interaction order and societal institutions
■  Conclusion
■  Acknowledgment
■  Bibliography

░▒▓Globalization Theory
John Boli and Frank J. Lechner
■  Cultural theory: globalization as reconceptualization and hybridity
■  World-system and related theories: globalization as the history of capitalism
○  Core of the theory
○  Related theories
■  World polity theory: globalization as the enactment of world culture
○  Core of the theory
■  Conclusion
■  Notes
■  Bibliography

 

░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
Part IV: Sociology and the Social Sciences Genetics and Social Theory
Oonagh Corrigan
■  Introduction
■   “Old” genetics and eugenic ideology
■  Big science: ethics, and the new genetics
■  A new eugenics?
■  Genes are us?
■  Reconceptualizing nature and culture
■  The reconfiguration of race
■  The value of genes
■  Genetic citizens
■  Hope and future promises
■  Conclusion
■  Bibliography

░▒▓Economic Sociology
Richard Swedberg
■  The present state of economic sociology
■  New developments
○  Theory and theory-related advances
○  New developments in analyzing old topics (networks, markets; and fi rms)
○  New topics: fi nance, law, stratifi cation, comparative and historical studies
■  Concluding remarks
■  Bibliography

░▒▓Cultural Sociology
Isaac Reed and Jeffrey C. Alexander
■  From the humanities to cultural sociology, via the sociology of culture
■  Culture as structure
○  Culture in action
■  Culture and critique
■  The cultural turn in sociology: empirical manifestations
■  Reinterpreting the classics
■  Cultural sociology: “new classics”
■  Further theoretical questions for cultural
■  Sociology: reframing “interpretation”
■  Bibliography

░▒▓Historical Sociology
Krishan Kumar
■  Why “historical sociology”?
■  The recovery of historical sociology
■  A third wave?
■  New departures, wider horizons
■  Promise and performance
■  Bibliography

░▒▓The Sociology of Religion
Michele Dillon
■  Max weber’s sociology of religion:
■  Definition and methodology
■  Émile durkheim’s sociology of religion: definition and methodology
■  Weber, durkheim, and secularization
■  Modernization and the differentiation of institutional spheres
■  American religious exceptionalism: freedom and denominationalism
○  Religious freedom
○  Denominationalism
■  Rational choice theory and supply-side logic
■  Changes in the religious-spiritual marketplace
■  Religion and globalization
○  Post-secular society
■  Bibliography

░▒▓Demography
John MacInnes and Julio Pérez Díaz
■  Introduction
■  Sociology and demography
■  Demography and economics
■  Demography and the concept of population
■  Life expectancy and the reproductive revolution
■  Years of life: age groups, generations and life tables
■  Population pyramids
■  The strategic importance of fertility
■  The regulation of fertility at “home” and abroad
■  The contemporary situation of demography
■  Demography in the era of population maturity
○  Life expectancy
○  Migration
■  Conclusion
■  Note
■  Bibliography

░▒▓Science and Technology Studies: From Controversies to Posthumanist Social Theory
Sophia Roosth and Susan Silbey
■  Early sources
■  Sts studies of the institutionalization, reception, and
■  Appropriation of science and technology
■  Production of scientific knowledge: elusive
■  Boundaries and posthumanist social science
■  Conclusion
■  Notes
■  Bibliography

 

░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
Part V: New Developments

░▒▓Mobilities and Social Theory
John Urry
■  The mobilities paradigm
■  A-mobile social science
■  Simmel and mobilities
■  Sedentarism
■  Nomadism
■  Materials on the move
■  Migrations and diasporas
■  Proximities and pleasures
■  Systems
■  Conclusion
■  Bibliography

░▒▓Sociological Theory and Human Rights: Two Logics, One World
Judith Blau and Alberto Moncada
■  The two logics
■  The comprehensive scope of human rights
■  Four paradoxes
■  Human rights as an international framework
■  State-based human rights
■  The two oppositional logics
■  The epistemic rupture
■  Contemporary philosophy
■  Toward a rights-based sociology
■  Repressive regimes and humanitarian crimes
■  Conclusions
■  Bibliography

░▒▓The Sociology of the Body
Bryan S. Turner
■  Introduction: the biological and the social
■  The origins of the sociology of the body
■  Conceptual distinctions: what is the body?
■  Theoretical perspectives
■  Embodiment and human movement
■  A research agenda: reproduction and longevity
■  Immortal bodies
■  Conclusion: the body, self, and society
■  Bibliography

░▒▓Cosmopolitanism and Social Theory
Daniel Chernilo
■  Phase 1. Classical social theory: modernity as a world phenomenon
■  Phase 2. Modernist social theory: social system and industrial society
■  Phase 3. Contemporary social theory: towards an explicit cosmopolitan approach
■  Conclusion: cosmopolitanism’s universalism and its critics
■  Notes
■  Bibliography

░▒▓The Future of Social Theory
Stephen Turner
■  New challenges and the persistence of the old regime
■  Conclusion: hope and skepticism
■  Note
■  Bibliography


-------------------
لینک مستقیم دانلود

هو العلیم

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 02 اردیبهشت 1392 ساعت 09:54

آینده نظریه جامعه‌شناختی؛ گفتگو بر سر اصول مواضع رئالیسم انتقادی

فرستادن به ایمیل چاپ

سین ادامه مطلب...کریوِن؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


☱ انتشارات معتبر راتلج، یک مجموعه هشت قسمتی با عنوان «مطالعات راتلج در رئالیسم انتقادی» تدارک دیده است که «مارکسیسم و رئالیسم»، به کوشش سین کریوِن (از دانشگاه وست در بریستول)، شماره نخست آن است.
☱ «رئاليسم انتقادی» توسط روی باسکار و شاگردانش بسط یافت. برداشت باسکار از دیالکتیک، به مثابه ”بن‌بست‌گشایی و رهایی“، دوگانه‌های متعارف در علوم اجتماعی و فلسفه را بی‌اعتبار قلمداد می‌کند. همۀ این‌ها برای دستیابی به زندگی سعادت‌مند است. دفاع باسكار از مفهوم جامعه ائودایمونیستیک (یا جامعه سعادت‌گرا)، تز اخلاق‌گرایی او را منسجم و هماهنگ می‌کند.
☱ رئاليسم انتقادی به عنوان يك جنبش، خواهان رهايي‌بخشی به انسان است و مآلاً رهايی‌بخشی را هدف و مقصود علوم اجتماعی، فلسفه و الهيات می‌دانند. این مطلب، خصوصاً در كتاب ”از شرق به غرب“ روی باسکار در سال ۲۰۰۰ تصریح شد.
☱ در باب اندیشه‌های روی باسکار مطلب «روی باسکار» را مرور فرمایید.
☱ فهرست مطالب کتاب بدین ترتیب است:


░▒▓ INTRODUCTION
■theory and method
○ holism versus individualism revisited
○ the new sociologies of praxis
○ realism and analytical dualism
○ realism and marxism
■structure of thesis


░▒▓ 1 Critical realism and Marxism
■the tasks of marxism in philosophy and social analysis
■ontology and science: depth realism and dialectical materialism
○ stratification, rootedness and emergence in depth realism
○ ontological materialism and the dialectics of nature
■critical materialism and social science theory
○ the determination of consciousness and culture by social and material existence
○ anthropological materialism: social labour and the origins of human beings and human culture
○ socio-historical materialism: base, superstructure and social change
■conclusion


░▒▓ 2 ORGANISMS, SUBJECTS AND SOCIETY
■marx’s philosophical anthropology and the concept of human nature
○ marx’s theory of human nature as a structure of tendencies
○ and powers: a defence
○ social labour and language
○ social labour and socio-cultural evolution
○ marx’s theory of human nature as a structure of needs and interests: a defence
■naturalistic conceptions of individuals and society
○ the naturalistic conception of individuals and society: sociobiology
○ sociobiology’s conception of human nature and social interaction: a critique
○ the naturalistic conception of individuals and society: utilitarianism
○ the utilitarian conception of individuals and society: a critique
■sociological conceptions of individuals and society
○ individuals and society in sociological elisionism: a brief outline
○ symbolic interactionism
○ structuration theory
○ human nature and the social self in post-structuralism: a critique
○ human nature and the social self in symbolic interactionism
○ and structuration theory: a critique
○ mind, self and society in g. h. mead’s social behaviourism: a critique
○ human nature and the social self in symbolic interactionism: a critique
○ human nature and the social self in structuration theory: a critique
○ organisms, subjects and society
■conclusion


░▒▓ 3 SUBJECTS, ACTORS AND AGENTS
■the concept and nature of social interaction
■the function of interests and norms in social theory
○ the relationship between interests and norms in social theory
■persons, agents and actors: a realist model of interaction
○ corporate agency and primary agency
○ the morphogenesis of structure and agency: the example of british social policy
○ morphogenesis and structural transformation: the dynamics of social revolutions
○ social agency and institutional action
■self, personal identity and social identity: a stratified model of people
○ the naturalistic foundations of human consciousness
○ consciousness, self and self-identity
○ self-objectification from the view of other subjects
○ personal identity and social identity
■conclusion


░▒▓ 4 STRUCTURE, POWER AND CONFLICT
■structure and culture in social analysis
○ the nature of structural and cultural conditioning
■the marxian concept of social structure
○ the philosophical and anthropological premises of historical
○ materialism
○ the mode of production as structure and action
○ forces and relations of production as emergent social structures
○ the mode of production and structural conditioning: orthodox objections
○ the real relationship between forces and relations of production
■structure and superstructure in marxian sociology
○ structure and superstructure: traditional objections
○ structure–superstructure as a thesis of vertical causation in social systems
○ the role of economic structures in enabling and setting limits
○ to non-economic structures and practices
○ the decisive role of economic structures in shaping the political consciousness and agency of interactants
○ empirical indicators
○ education by sex, race and class in modern britain: empirical indicators
○ social agency of interactants
○ the decisive role of economic structures in shaping the function and content of superstructural forms
■conclusion


-------------------
لینک مستقیم دانلود

هو العلیم

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 02 اردیبهشت 1392 ساعت 09:54

آینده نظریه جامعه‌شناختی؛ گفتگو بر سر نظریه انتخاب عقلانی

فرستادن به ایمیل چاپ

جیمز ادامه مطلب...کلمن و تامس فرارو؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


☱ جفری الکزندر و جاناتان ترنر از دانشگاه کالیفرنیا، مجموعه‌ای را با عنوان «مباحث کلیدی نظریه اجتماعی» برای انتشارات فوق معتبر «سیج» جمع‌آوری و ویرایش کرده‌اند که خواننده ایرانی با شماره نخست آن که به نوکارکردگرایی پرداخته است آشناست. نسخه انگلیسی آن، در سطح وسیعی در ایران توسط انتشارات علمی-فرهنگی منتشر شد.
☱ شماره هفت از این مجموعه را جیمز کلمن از دانشگاه شیکاگو (نویسنده کتاب مهم «بنیادهای نظریه اجتماعی»)، و تامس فرارو از دانشگاه پیتزبورگ (نویسنده کتاب «جامعه‌شناسی ریاضی») ویرایش کرده‌اند. سعی شده است تا هم دیدگاه هواداران نظریه انتخاب عقلانی و هم منتقدان در دو فصل جداگانه و به قلم چـ۱۴ـهارده نویسنده پوشش داده شود.
☱ فهرست مطالب کتاب بدین ترتیب است:


░▒▓ INTRODUCTION
JAMES S. COLEMAN and THOMAS J. FARARO
▄ WHAT IS RATIONAL CHOICE THEORY in sociology?
▄ INTELLECTUAL BACKGROUND
▬ Schelling: 1971
▬ Boudon: 1981, 1987
▬ Wippler and Lindenberg: 1987
▬ Hechter: 1987
▬ Abell: 1989, Margolis: 1982
▬ Axelrod: 1984
▬ Homans: [1961] 1974 and Blau: 1964
▄ ORGANIZATION OF THE BOOK

 

 

■□■□■□■□■□■□ PART 1: THEMES OF ADVOCACY
░▒▓ 1. ADVOCACY WITHIN A METHODOLOGY OF THEORY DEVELOPMENT
SIEGWART LINDENBERG, "The Method of Decreasing Abjltraction"
▄ RATIONAL CHOICE SOCIOLOGY IS
▄ SOME CORE DISTINCTIONS
▬ Core Theory and Bridge Assumptions
▄ HEURISTICS I: THE LOGIC OF THE SITUATION
▄ HEURISTICS II: SOCIAL PRODUCTION FUNCTIONS AND FRAMING
▄ OTHER ASSUMPTIONS

░▒▓ 2. ADVOCACY WITHIN A BROADER SCHEME OF PURPOSIVE ACTION
MARGARET MOONEY MARINI, "The Role of Models of Purposive Action in Sociology" 21
▄ MODELS OF PURPOSIVE ACTION
▄ THE SOCIAL ORIGIN OF VALUES AND BELIEFS
▬ Internalization of Social Norms and Values
▬ External Pressure to Comply With Social Norms and Values
▄ Normative Implications

░▒▓ 3. ADVOCACY FOR A THEORY OF EXCHANGE AND COERCION
DAVID WILLER, "The Principle of Rational Choice and the Problem of a Satisfactory Theory" 49
▄ Elementary theory is a satisfactory rational choice theory
▄ THE RATIONALITY QUESTION
▬ The Problem
▬ Social Relationships
▄ ALL SOCIAL ACTORS ACT TO MAXIMIZE THEIR EXPECTED PREFERENCE STATE ALTERATION
▄ ALL SOCIAL ACTORS ACT TO AVOID MINIMIZING THEIR EXPECTED PREFERENCE STATE ALTERATION
▬ The Rationality Principle
▄ THE VALUE PROBLEM
▬ The Problem
▬ The Issue of the Content
▬ The Issue of Scope
▬ Scope Extension Without Theory Extension
▄ THE STRUCTURE ISSUE
▬ The Problem
▬ Property Rights
▬ Markets Versus the Structural View
▄ CONCLUDING REMARKS

░▒▓ 4. ADVOCACY FOR A THEORY OF SOCIAL ORDER
MICHAEL HECHTER, DEBRA FRIEDMAN, and SATOSHI KANAZAWA, "The Attainment of Global Order in Heterogeneous Societies"
▄ TWO QUITE DIFFERENT THEORETICAL TRADITIONS
THE PROBLEM OF SOCIAL ORDER IN HETEROGENEOUS SOCIETIES
DETERMINANTS OF STATE INTERVENTION: THE CASES OF HARE KRISHNA AND RAJNEESH
▄ SAINTS, ROUGHNECKS, GUARDIAN ANGELS, AND 37 URBAN STREET GANGS: AN ALTERNATIVE INTERPRETATION
▄ STATE TOLERANCE OF VICE
IMPLICATIONS

 


■□■□■□■□■□■□ PART II: CRITICAL PERSPECTIVES
░▒▓ 5. A MICROSOCIOLOGICAL CRITIQUE
THOMAS J. SCHEFF, "Rationality and Emotion: Homage to Norbert Elias"
▄ SUPPRESSION OF EMOTIONS IN MODERN SOCIETIES
▄ SHAME THRESHOLDS AND RATIONALITY: ELIAS'S APPROACH TO MODERNITY
▄ ELIAS ON MODERNITY

░▒▓ 6. A MACROSOCIOLOGICAL CRITIQUE
MICHAEL T. HANNAN, "Rationality and Robustness in Multilevel Systems"
▄ PERSONS, ORGANIZATIONS, AND SOCIAL STRUCTURE
▄ RATIONALITY IN MULTILEVEL SYSTEMS
▄ ROBUSTNESS OF MACROTHEORIES
THE EXAMPLE OF ORGANIZATIONAL FOUNDING PROCESSES
▄ DISCUSSION

░▒▓ 7. A NEOFUNCTIONALIST CRITIQUE
RICHARD MUNCH, "Rational Choice Theory: A Critical Assessment of Its Explanatory Power"
▄ THE WORLD OF POWER AND CONFLICT
▬ The Power-Relationship
▬ The Conflict-Re Ia tionship
▬ Power and Collective Authority
▬ The Nonpolitical Sources of Power
▄ THE WORLD OF TRUST, NORMS, AND THE HUMAN SELF
▬ Trust
▬ Norms
▬ Socialization and the Human Self
▄ THE WORLD OF CULTURE, COMMUNICATION, AND LEGITIMACY
▄ THE WORLD OF THE MACRO-MICRO LINK
▄ THE WORLD OF MODERN SOCIETY

░▒▓ 8. A NORMATIVE CRITIQUE
DAVID SCIULLI, "Weaknesses in Rational Choice Theory's Contribution to Comparative Research"
▄ FIVE ASSUMPTIONS OF RATIONAL CHOICE THEORY
▄ A PRELIMINARY CRITICISM: THE LIMITED SCOPE OF RATIONAL ACTION
▄ RATIONAL CHOICE THEORY AND COMPARATIVE RESEARCH
▬ Conceptualizing Institutional Outcomes: Hypostatization and Inconsistency
▬ Implications of Rational Choice Theorists' Complacency
▬ The Importance of the Quality of Communication Within Civil Society
▬ Two Dead Ends of Rational Choice Analysis: Voting and Civility

 


■□■□■□■□■□■□ PART .III: METATHEORY: RATIONAL CHOICE PRO AND CON
░▒▓ 9. IS RATIONAL CHOICE THEORY A RATIONAL CHOICE OF THEORY?
PETER ABELL, "Is Rational Choice Theory a Rational Choice of Theory?"
▄ PUZZLING EMPIRICAL RELATIONSHIPS
▄ ASSUMPTIONS OF RATIONAL ACTION THEORY
▬ Individualism
▬ Optimality
▬ Self-Regard
▬ Paradigmatic Privilege

░▒▓ 10. CRITIQUE
JAMES BOHMAN, "The Limits of Rational Choice Explanation''
▄ THE BASIC STRUCTURE OF RATIONAL CHOICE EXPLANATIONS
▬ The Assumptions of Rational Choice Explanation
▄ LIMITS OF THE INTENTIONAL AND MAXIMIZING ASSUMPTIONS: SOME PROBLEM CASES
▄ EXPLAINING CONVENTIONS AND NORMS
▄ CONCLUSION: THE SCOPE OF RATIONAL CHOICE THEORY

 

 

-------------------
لینک مستقیم دانلود

 

هو العلیم

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 02 اردیبهشت 1392 ساعت 09:54

آینده نظریه جامعه‌شناختی؛ فرجام سوژه و ”اومانیسم و آنتی‌اومانیسم“

فرستادن به ایمیل چاپ

کیت ادامه مطلب...ساپر؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


☱ انتشار مجموعه «مسائل فکر اروپایی مدرن» به ویراستاری آلن مونتفایور و جاناتان ری که بعداً ژان-ژاک لسرسل به ایشان پیوست، توسط شرکت چندملیتی انتشارات هاچینسن آغاز شد، و ادامه آن توسط انتشارات فوق معتبر راتلج استمرار یافت.

• Consciousness and the Unconscious\ David Archard
• Humanism and Anti-Humanism\ Kate Soper
• Philosophy through the Looking-Glass; Language, nonsense, desire\ Jean-Jacques Lecercle
• Reflexivity; The post-modern predicament\ Hilary Lawson
• Situation\ Sonia Kruks
• Situation and Human Existence; Freedom, Subjectivity and Society\ Sonia Kruks
• Philosophy at the Limit\ David Wood
• Poetics of Imagining\ Richard Kearney

☱ «اومانیسم و آنتی‌اومانیسم»، بخش دوم از سری «مسائل فکر اروپایی مدرن»، به قلم کیت ساپر (از دانشگاه متروپولیتن لندن) است.
☱ این متن، حاوی تحلیل موشکافانه سرگذشت سوژه مدرن از شکل‌گیری گفتمان فلسفی مدرنیت اروپایی با هگل، تا لکان و فمینیسم پساساختارگرا را از جهات مختلف فلسفی، انسان‌شناختی، جامعه‌شناختی و سیاسی می‌کاود.
☱ فهرست مطالب کتاب بدین ترتیب است:

░▒▓ BLUE-NOSED MISANTHROPY' AND THE 'DEATH OF MAN': SOME INTRODUCTORY REMARKS
░▒▓ PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY I- HEGEL, FEUERBACH, MARX
• From transcendental to absolute idealism
• Materialist humanism: Feuerbach and Marx
• Marxist humanist thought in the 1920s
• Hegel, phenomenology and existentialism: the influence of Alexandre Kojeve
• Further reading
 The main source texts for the arguments of Hegel, Feuerbach and Marx…
 For general accounts of Marx's early philosophical development…
 For comparison French Neo-Hegelianism with work of the 'critical theory' associated with the members of the
 Frankfurt Institute of Social Research…
 For Siiren Kierkegaard's existentialism…

░▒▓ PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY II –PHENOMENOLOGY AND EXISTENTIALISM
• Martin Heidegger
• Jean-Paul Sartre and existentialism
• Simone de Beauvoir
• Maurice Merleau-Ponty
• Jean-Paul Sartre and Marxism
• Further reading
 useful introduction to Husserl and bibliographical guide to phenomenology…
 Sartre's objections to Husserl's account of consciousness…
 For criticism of the existentialist reading of Hegel, Husserl and Heidegger…
 For an introduction to Merleau-Ponty's philosophy
 Merleau-Ponty criticism of Sartre…
 For discussion of the influence of phenomenology on 'critical theory'…

░▒▓ HUMANISM AND POLITICAL PRACTICE
• Existentialism, cold war, and the question of 'engagement'
• The politics of Marxist humanism
• Further reading
 Sartre' s career and its intellectual and political context
 On the politics of post-war existentialism
 Works by members of the Arguments group
 Further illustration of the 'humanist' Marxism developed in eastern Europe after Stalin's death

░▒▓ THE DEATH OF 'MARXIST MAN'
• Anti-historicism: Levi-Strauss's attack on Sartre
• The 'errors' of Marx's humanist 'partisans'
• Althusserianism and the theory of the 'subject'
• British Althusserianism
• Further reading
 For a short, lucid and very polemical attack on structuralism…
 For critical commentary on Althusser…
 E. P. Thompson's account of experience and agency…

░▒▓ THE SUBJECTIFICATION OF THE SUBJECT: LACAN AND FOUCAULT
• Disillusionment with Marxism
• Anti-humanism and linguistics
• Jacques Lacan: psychoanalysis is not a psychologism
• The 'philosophy of desire' and the 'New Philosophers'
• Michel Foucault: power, knowledge and individualization
• Further reading
 For Ferdinand de Saussure's…
 For Jacques Lacan…
 For Michel Foucault's key texts…

░▒▓ THE DANCER OR THE DANCE? SOME CONCLUDING REMARKS


-------------------
لینک مستقیم دانلود

 

هو العلیم

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 02 اردیبهشت 1392 ساعت 09:54

آینده نظریه جامعه‌شناختی؛ تغییر ماهیت ”امر اجتماعی“

فرستادن به ایمیل چاپ

گفتگوی ادامه مطلب...نیکلاس گِین با بزرگان آینده‌ساز جامعه‌شناسی


☱  نیکلاس گِین، از دپارتمان جامعه‌شناسی دانشگاه یورک، و ویراستار و عضو تحریریه ماهنامه «نظریه، فرهنگ و جامعه»، گفتگوهایی با بزرگان آینده‌ساز جامعه‌شناسی صورت داده است که  انتشارات کانتینیوم در ۲۰۰۴، آن را منتشر نموده است.
☱  این گفتگوها، خصوصاً به تغییر ماهیت ”امر اجتماعی“ تمرکز دارند.
☱ فهرست مطالب کتاب بدین ترتیب است:

░▒▓ Zygmunt Bauman: Liquid Sociality
░▒▓ Judith Butler: Reanimating the Social
░▒▓ Bruno Latour: The Social as Association
░▒▓ Scott Lash: Information is Alive
░▒▓ John Urry: Complex Mobilities
░▒▓ Saskia Sassen: Space and Power
░▒▓ Ulrich Beck: The Cosmopolitan Turn
░▒▓ Nikolas Rose: Governing the Social
░▒▓ Francoise Verges: Postcolonial Challenges


-------------------
لینک مستقیم دانلود

هو العلیم

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 02 اردیبهشت 1392 ساعت 09:53

مرور صورتبندی‌های مدرنیت در کلاس درس

فرستادن به ایمیل چاپ

استورات ادامه مطلب...هال و برام گیبن؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


☱  پنج استاد مسلم که یحتمل فقط استوارت هال و انتشارات فوق معتبر پالیتی می‌توانستند آن‌ها را یک جا جمع کنند، مجموعه مقالاتی در قالب کتاب درسی فراهم آورده‌اند که انتشارات دانشگاه آپن و انتشارات پالیتی، در سال ۱۹۹۲، زیر عنوان «صورتبندی‌های مدرنیت» منتشر کرده‌اند.
☱ این کتاب، بخش اول از یک چهارگانه، تحت نام کلی «مقدمه‌ای بر درک جوامع مدرن» بوده است. عنوان سه کتاب دیگر: «صورت‌های سیاسی و اقتصادی مدرنیت»، «صورت‌های اجتماعی و فرهنگی مدرنیت»، و «مدرنیت و آینده‌ی آن». استوارت هال ویراستار اول کتاب آخر هم بوده است.
☱ کتاب در شکل و قالب کتاب درسی نگارش یافته است. خصوصاً این نکته حایز اهمیت است که  هر فصل با چند منتخب از متون کلاسیک خاتمه می‌یابد.
☱ فهرست مطالب کتاب بدین ترتیب است:


░▒▓ INTRODUCTION . STUART HALL
░▒▓ THE ENLIGHTENMENT AND THE BIRTH OF SOCIAL SCIENCE . PETER HAMILTON
▄ 1 INTRODUCTION
▄ 2 WHAT WAS THE ENLIGHTENMENT?
2.1 The social, historical and geographical location of the Enlightenment
2.2 The Encylopedie
2.3 Tradition and modernity
2.4 Social orders and social structure
2.5 Women and Enlightenment: the salon

▄ 3 ENLIGHTENMENT AS THE PURSUIT OF MODERNITY
3.1 Enlightenment, science and progress
3.2 The communication of Enlightenment
3.3 Enlightenment and social science

▄ 4 HUMAN NATURE AND HUMAN SOCIETY
▄ 5 REVOLUTION AND REFORMATION
6 THE BIRTH OF SOCIOLOGY: SAINT-SIMON AND COMTE
6.1 Saint-Simon
6.2 Comte

▄ 7 CONCLUSION
References

▄ READINGS
Reading A: Women in the salons
Reading B: The science of society

░▒▓ THE DEVELOPMENT OF THE MODERN STATE . DAVID HELD
▄ 1 INTRODUCTION
1.1 Some preliminary definitions
1.2 The structure of the chapter

▄ 2 A BRIEF HISTORY AND GEOGRAPHY OF EUROPEAN STATES
2.1 Empires
2.2 Systems of divided authority in mediaeval Europe
2.3 The polity of estates
2.4 Absolutist states
2.5 Modern states

▄ 3 WHY DID NATION-STATES BECOME SUPREME?
3.1 War and militarism
3.2 States and capitalism
3.3 Summary: the story so far

▄ 4 SOVEREIGNTY AND THE MODERN NATION-STATE: COMPETING CONCEPTIONS
4.1 What is the proper nature of political authority?
4.2 Hobbes
4.3 Rousseau
4.4 Lock
4.5 Mill
4.6 Marx and Engels
4.7 Weber

▄ 5 CONCLUSION
References

▄ READINGS
Reading A: Leviathan
Reading B: The social contract

░▒▓ THE EMERGENCE OF THE ECONOMY . VIVIENNE BROWN
▄ 1 INTRODUCTION: THE ECONOMIC FORMATION OF MODERNITY
▄ 2 A MODERN ECONOMY IN THE MAKING?
2.1 A new commercial society in the eighteenth century?
2.2 Discourses on the economy
2.3 Structural change in the eighteenth century
2.4 Conclusion

▄ 3 THE BEGINNINGS OF MODERN ECONOMICS
3.1 Adam Smith
3.2 The operation of the free market economy
3.3 The division of labour
3.4 Self-interest
3.5 After Adam Smith
3.6 Conclusion

▄ 4 A MODERN ECONOMICS?
4.1 Anticipating the modern economy?
4.2 The system of natural liberty

▄ 5 CONCLUSION: SIGNPOSTING THE FUTURE?
References

▄ READINGS
Reading A: The birth of consumerism
Reading B: Pre-modern manufacturing
Reading C: The market
Reading D: The division of labour
Reading E: The origin of ambition

░▒▓ CHANGING SOCIAL STRUCTURES: CLASS AND GENDER . HARRIET BRADLEY
▄ 1 INTRODUCTION
▄ 2 PRE-INDUSTRIAL SOCIETY
2.1 'The world we have lost'
2.2 Patriarchy and male power in pre-industrial families
2.3 Classes and power in pre-industrial society
2.4 Classical theories of pre-industrial societies

▄ 3 CLASS, GENDER AND INDUSTRIALIZATION
3.1 Industrialization and social change
3.2 Proletariat and bourgeoisie: the new classes of industrial society
3.3 A new role for women

▄ 4 INDUSTRIAL SOCIETY-AND THE GROWTH OF FEMINISM
4.1 The maturing of industrial society
4.2 Sexual segregation and the growth of feminism

▄ 5 CONCLUSION
References

▄ READINGS
Reading A: Capitalism and women's labour
Reading B: The woman question
Reading C: Traditionalism and capitalism
Reading D: Bourgeois and proletarians
Reading E: The making of a class
Reading F: The domestic ideal

░▒▓ THE CULTURAL FORMATIONS OF MODERN SOCIETY . ROBERT BOCOCK
▄ 1 INTRODUCTION
▄ 2 DEFINING CULTURE
▄ 3 ANALYZING CULTURE
3.1 Collective representations
3.2 Primitive classification
3.3 Structuralist developments

▄ 4 CULTURE AND SOCIAL CHANGE
4.1 Religion and the rise of capitalism
4.2 Orientations of the world religions
4.3 Western culture, science and values

▄ 5 THE COSTS OF CIVILIZATION
5.1 Increasing rationality
5.2 Disenchantment with the modern world
5.3 Civilization and its discontents
5.4 The Frankfurt School

▄ 6 CONCLUSION
References

▄ READINGS
Reading A: Collective representations
Reading B: Hygiene and pollution
Reading C: The iron cage
Reading D: Civilization and its discontents

░▒▓ THE WEST AND THE REST: DISCOURSE AND POWER . STUART HALL
▄ 1 INTRODUCTION
1.1 Where and what is 'the West'?

▄ 2 EUROPE BREAKS OUT
2.1 When and how did expansion begin?
2.2 Five main phases
2.3 The Age of Exploration
2.4 Breaking the frame
2.5 The consequences of expansion for the idea of 'the West'

▄ 3 DISCOURSE AND POWER
3.1 What is a 'discourse'?
3.2 Discourse and ideology
3.3 Can a discourse be ‘innocent’?
3.4 Summary

▄ 4 REPRESENTING 'THE OTHER'
4.1 Orientalism
4.2 The 'archive'
4.3 A 'regime of truth'
4.4 Idealization
4.5 Sexual fantasy
4.6 Mis-recognizing difference
4.7 Rituals of degradation
4.8 Summary: stereotypes, dualism and 'splitting'

▄ 5 'IN THE BEGINNING ALL THE WORLD WAS AMERICA'
5.1 Are they 'true men'?
5.2 'Noble' vs 'Ignoble savages'
5.3 The history of 'rude' and 'refined' nations

▄ 6 FROM 'THE WEST AND THE REST' TO MODERN SOCIOLOGY
7 CONCLUSION
References

▄ READINGS
Reading A: Explaining European development
Reading B: The idea of 'Europe'
Reading C: 'Orientalism': representing the Other
Reading D: Reciprocity and exchange


-------------------
لینک مستقیم دانلود

هو العلیم

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 02 اردیبهشت 1392 ساعت 11:02

برآوردی از چشم‌اندازهای آتی نظریه اجتماعی انتقادی

فرستادن به ایمیل چاپ

آنتونی ادامه مطلب...الیوت؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


☱ پروفسور آنتونی الیوت، رئیس مرکز مطالعات نظری (Centre for Critical Theory) و استاد نظریه سیاسی و اجتماعی در دانشگاه وست در بریستول است، و صاحب مناصب متعدد پژوهشی و آموزشی در انگلستان و استرالیا بوده است. چهره بسیار معتبری است.
و او، در کتاب «بینش‌های انتقادی؛ سویه‌های جدید در نظریه اجتماعی» که در ۲۳۷ صفحه، محصول ۲۰۰۳ انتشارات راومن و لیتلفیلد است، چشم‌اندازهای آتی نظریه اجتماعی را در دو بخش مورد بررسی قرار داده است. در بخش اول، بر حسب متفکران آینده‌ساز، و در بخش دوم، بر حسب مضامین آینده‌ساز، برآوردی از آینده نظریه اجتماعی به دست مخاطب می‌دهد که مغتنم است.
☱ فهرست مطالب کتاب بدین ترتیب است:


░▒▓ INTRODUCTION: INTERDISCIPLINARY STUDIES AND THE FORTUNES OF SOCIOLOGY
▬ NEW DIRECTIONS IN SOCIAL THEORY


░▒▓ PART ONE: INTERVENTIONS IN CONTEMPORARY SOCIAL THEORY
▄ Risk and Reflexivity: Ulrich Beck
▬ OUTLINE OF BECK’S SOCIAL THEORY
- The Risk Society Thesis
- Reflexive Modernization
- Individualization
▬ CRITIQUE OF BECK
- Risk, Reflexivity, and Reflection
- Power and Domination
- Tradition, Modernity, and Postmodernity
- Individualization, Self-Alteration, and Critique

▄ Social Theory and Politics in the Writings of Anthony Giddens
▬ STRUCTURATION, MODERNITY, AND THE THIRD WAY
- The Theory of Struduration
- Modernity and the Late Modern Age
- The Third Way
▬ TOWARD A CRITIQUE OF CJDDENS

▄ Jacques Lacan as Social Theorist
▬ LACANIAN PSYCHOANALYSIS AND SOCIAL THEORY
- Lacan’s “Return to Freud”
- The Mirror Stage and Misrecognition
▬ LACANIAN THEORY AND ITS OTHERS: CRITICAL COMMENTS
- Lacanian and Post-Lacanian Social Theory
- Critique of Lacan
▬ POSTSCRIPT: DERRlDA ON LACAN’S FREUD

▄ Subjectivity, Culture, Autonomy: Cornelius Castoriadis
▬ THE CONTEXT OF CASTORIADIS’S SOCIAL THEORY
▬ THE CASTORIADIS-HABERMAS EXCHANGE
▬ EVALUATION AND CRITIQUE
- The Mediation of Psyche and Society
- Analysis of Culture
- Interpretation of Autonomy

▄ Habermas, Kristeva, and Global Transformations in the Public Sphere
▬ HABERMAS, CRITICAL THEORY, AND POLITICS
▬ MALADIES OF THE SOUL: THE POETIC LANGUAGE OF JULIA KRISTEVA
▬ SU BJ ECTlVE SUBVERSIONS, DISCURSIVE DEtlBERATlONS
▬ EXCURSUS: HABERMASIAN SOCIAL THEORY

 

░▒▓ PART TWO: CENTRAL ISSUES IN CONTEMPORARY SOCIAL THEORY
▄ Sexualities: Social Theory and the Crisis of Identity
▬ FREUD AND PSYCHOANALYSIS
- Herbert Marcuse
- Jacques Lacan
▬ FOUCAULT ON THE DISCURSIVE PRODUCTION OF SEXUALITY
▬ FEMINISM AND SEXUALITY
▬ THE SOCIOLOGY OF SEX
▬ QUEER THEORY

▄ The Reinvention of Citizenship
▬ STRATEGIES OF IDENTITY, MODERN AND POSTMODERN
▬ INDIVIDUALIZATION: OR, STRUCTURALLY NECESSITATED IDENTITY CREATION
▬ NEW PATHS OF CITIZENSHIP

▄ Politics and Social Theory
▬ MODERNITY, OR ENFRAMING POWER
▬ POSTMODERNITY, OR THE PLURALIZATION OF POLITICAL POWER
▬ POLITICAL MODERNIZATION, OR THE POSTMODERNIZATION OF POLITICS?

▄ Social Theory, Morality, and Ethics
▬ ETHICS AS SOCIALITY, OR ORGANIZED MORALITY
▬ INDIVIDUALIZED ETHICS, OR POSTMODERN MORALITY


-------------------
لینک مستقیم دانلود

هو العلیم

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 02 اردیبهشت 1392 ساعت 11:07

استاد بزرگ با ”مانیفست“ سر از گور بر می‌دارد؛ مارکسیسم ارتدکس

فرستادن به ایمیل چاپ

کلاید بارو؛ادامه مطلب... فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


☱ وقتی بیکاری خیره کننده نزدیک به پنجاه درصدی در کشور اروپایی و صنعتی اسپانیا ملاحظه می‌شود، استاد بزرگ با «مانیفست کمونیست» سر از گور بر می‌دارد، و مجدداً قدرت‌نمایی می‌کند، و نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین کلاسیک جامعه‌شناسی، عنوانی برازنده برای اوست.
☱ حالا دیگر گرد سوء استفاده سیاسی و عقیدتی از افکار او برداشته می‌شود، و می‌توان منابع او را توضیح دهنده نیرومند بخشی از رویدادهای اجتماعی، و بحران‌های دنیای مدرن دانست، بدون این که چیزی شبیه آن چه که برازنده ایمان دینی است، بیهوده، آموختن از استاد بزرگ را به یک خطای عقیدتی تبدیل کند.
☱ و از این روست که کلاید بارو، هر فصل از کتاب را با جملاتی از کتاب‌های خود مارکس آغاز می‌کند.
☱ در خلأ و کمبود منابع روزآمد مارکسیسم ارتدکس، کتاب «نظریات انتقادی دولت؛ نظریات مارکسیستی، نومارکسیستی، پسامارکسیستی»، در 236 صفحه، و با فهرست مناسبی که ذیلاً مشاهده می‌فرمایید، غنیمت است.
☱ کلاید بارو، دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه ماساچوست-دارتموث است. علاوه بر کتاب «نظریات انتقادی دولت؛ نظریات مارکسیستی، نومارکسیستی، پسامارکسیستی» کتاب «دانشگاه‌ها و دولت سرمایه‌دار» نیز از اوست که هر دو توسط انتشارات دانشگاه ویسکانسین به چاپ رسیده است.
☱ فهرست مطالب کتاب بدین ترتیب است:


░▒▓ INTRODUCTION
• Design and Scope of the Text
• Methodology and the State

░▒▓ PLAIN MARXISM: THE INSTRUMENTALIST APPROACH
• The Methodology of Power Structure Research
• Power Structure: The Economic Base
 Positional Analysis
 Social Analysis
• The State or Capital: Who Governs?
• State and Capital: The Policy-Formation Process
• The Welfare State: Corporate Liberalism or Social Democracy?
• Criticisms and Rejoinders

░▒▓ NEO-MARXISM: THE STRUCTURALIST APPROACH
• The Basic Concepts of Structuralism
• The Structuralist Concept of the State
• The Mechanisms of Functional Constraint
• Form analysis is linked to the structuralist assumption that each mode of
• production requires a particular type of state
• State and Revolution
• Criticisms and Unresolved Problems

░▒▓ BETWEEN NEO-MARXISM AND POST-MARXISM: THE DERIVATIONIST APPROACH
• The Derivationist Method
• The State Forms of Intervention
 Accumulation Crisis
 Class Struggle
• The State-Capitalist Form of Intervention: The Welfare State
• The Limits to the Welfare State
• The Contradictions of Derivationism

░▒▓ POST-MARXISM I: THE SYSTEMS-ANALYTIC APPROACH
• The Methodology of Systems Analysis
• Systemic Power and the Labor Market
• Contradictions of the Welfare State
• Crisis Tendencies of the Welfare State
 The Fiscal Crisis of the State
 Crises of Rationality and Legitimation
 Motivation Crisis
• Post-Marxist Politics as a Logic of Disintegration
• Some Contradictions of Systems Analysis
• The Historical Challenge of the 1990s

░▒▓ POST-MARXISM II: THE ORGANIZATIONAL REALIST APPROACH
• The Possible Autonomy of the State
• Strong States and Weak States
• The Problem of Theory in Organizational Realism

░▒▓ THE ANTINOMIES OF MARXIST POLITICAL THEORY
• Toward an End to Metatheory


-------------------
لینک مستقیم دانلود

هو العلیم

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 02 اردیبهشت 1392 ساعت 11:07

صفحه 1 از 4