به نظر من رویکردباسکار امید وار کننده است و می تواند نقطه شروع خوبی برای تفکر انتقادی و تحلیل فلسفه غربی باشد. او ظاهرا به واقعیت منهای ما اعتقاد دارد و اینکه علوم انسانی نباید به علوم طبیعی تقلیل یابد. من د ر کتاب »جستار هائی در هستی شاسی و معرفت شناسی« ناشر امیرکبیر در سال ۱۳۹۵ مسائل زیادی را بازگو کرده ام و علاقمندان را به مطالعه این کتاب توصیه می کنم. به ویژه اینکه دکتر سید حسین نصر در امریکا قبل از چاپ یادداشت های مرا دیده و چند بار به نشر ان توصیه کرده اند