فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

نظريه های جامعه شناسی سه

ریزنتایج‌آزمون‌پایان‌دوره‌نظریه‌های‌فرهنگ‌وارتباطات/دانشگاه‌امام‌جعفرصادق‌ع|نیم‌سال۲-۹۶-۱۳۹۵

فرستادن به ایمیل چاپ

|ادامه مطلب...


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـــشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌های‌فرهنگ‌وارتباطات“، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرودی علی    ←    20
جوهری محسن    ←    20
فائضی محمدعلی    ←    20
کوهکن محمدرضا    ←    20
عمیدی مظاهری نوید    ←    19.25
زمردی انباجی رضا    ←    19
مهدی زاده دستجردی محمد امین    ←    18.5
اسدی محمد صابر    ←    18
قائمی راد محمد    ←    18
خداشناس حمید    ←    17.75
روشنایی پرهام    ←    17
9031055    ←    16
9131017    ←    15
9131022    ←    12.5
9131031    ←    12
9131054    ←    11.75
9031087    ←    11.75
9131016    ←    9
9131087    ←    5.75░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
■□شماره دانشجویی:    9131106   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    18   
گزارش‌تحقیق:    2   
گزارش فوق العاده:     0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               2   
░▒▓ نمره نهایی:     20
■□شماره دانشجویی:    9131059   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    17   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:     1   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               2   
░▒▓ نمره نهایی:     20
■□شماره دانشجویی:    9131153   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    17   
گزارش‌تحقیق:    1.5   
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               1.5   
░▒▓ نمره نهایی:     20
■□شماره دانشجویی:    9131241   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    17   
گزارش‌تحقیق:    1.5   
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               1.5   
░▒▓ نمره نهایی:     20
■□شماره دانشجویی:    9131152   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    18   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               1.25   
░▒▓ نمره نهایی:     19.25
■□شماره دانشجویی:    9131107   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    18   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               1   
░▒▓ نمره نهایی:     19
■□شماره دانشجویی:    9031169   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    18   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0.5   
░▒▓ نمره نهایی:     18.5
■□شماره دانشجویی:    9131013   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    15.75   
گزارش‌تحقیق:    2   
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0.25   
░▒▓ نمره نهایی:     18
■□شماره دانشجویی:    9131158   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    15.5   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:     0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               2   
░▒▓ نمره نهایی:     18
■□شماره دانشجویی:    9131079   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    15.75   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               2   
░▒▓ نمره نهایی:     17.75
■□شماره دانشجویی:    9031093   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    17   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0   
░▒▓ نمره نهایی:     17
■□شماره دانشجویی:    9031055   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    15.75   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0.25   
░▒▓ نمره نهایی:     16
■□شماره دانشجویی:    9131017   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    13.5   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               1.5   
░▒▓ نمره نهایی:     15
■□شماره دانشجویی:    9131022   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11.75   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0.75   
░▒▓ نمره نهایی:     12.5
■□شماره دانشجویی:    9131031   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    10.5   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               1.5   
░▒▓ نمره نهایی:     12
■□شماره دانشجویی:    9131054   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11.75   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0   
░▒▓ نمره نهایی:     11.75
■□شماره دانشجویی:    9031087   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11.25   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0.5   
░▒▓ نمره نهایی:     11.75
■□شماره دانشجویی:    9131016   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    9   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0   
░▒▓ نمره نهایی:     9
■□شماره دانشجویی:    9131087   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    5.75   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0   
░▒▓ نمره نهایی:     5.75
■□شماره دانشجویی:    9031181   
جمع نمره پاسخ‌نامه:       
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0.25   
░▒▓ نمره نهایی:     0.25

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 08 مرداد 1396 ساعت 08:45

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی سه | نیم‌سال ۱-۹۶-۱۳۹۵

فرستادن به ایمیل چاپ

ادامه مطلب... |


• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده در این درس، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


رضائی بهروز    ←    20
عنایت‌پور بروجردی زهرا    ←    20
مهدوی، زهرا    ←    20
سیدمرتضی فاطمه    ←    17.75
وجدانی الهه    ←    17.5
عباسی حسین    ←    17.25
310293073    ←    16.75
310493046    ←    16.75
310291049    ←    15.75
310291067    ←    15.5
310292062    ←    15
310693046    ←    14.25
310493024    ←    11.75
310492055    ←    4░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
■□شماره دانشجویی:                310293083
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                20
■□شماره دانشجویی:                310293057
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                20
■□شماره دانشجویی:                310293063
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                 1
گزارش تحلیل فیلم:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1.25
░▒▓ نمره نهایی:                20
■□شماره دانشجویی:                310493036
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.25
گزارش‌تحقیق:                1.5
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                17.75
■□شماره دانشجویی:                310293072
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 14.5
گزارش‌تحقیق:                2.25
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                 0
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.75
░▒▓ نمره نهایی:                17.5
■□شماره دانشجویی:                310693038
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1
░▒▓ نمره نهایی:                17.25
■□شماره دانشجویی:                310293073
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 15.5
گزارش‌تحقیق:                0.75
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                16.75
■□شماره دانشجویی:                310493046
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                16.75
■□شماره دانشجویی:                310291049
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 15.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.25
░▒▓ نمره نهایی:                15.75
■□شماره دانشجویی:                310291067
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 15.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                15.5
■□شماره دانشجویی:                310292062
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 14.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                15
■□شماره دانشجویی:                310693046
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 12.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 1.5
░▒▓ نمره نهایی:                14.25
■□شماره دانشجویی:                310493024
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 9.5
گزارش‌تحقیق:                2.25
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                11.75
■□شماره دانشجویی:                310492055
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 3.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش تحلیل فیلم:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 0.5
░▒▓ نمره نهایی:                4

 

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 07 بهمن 1395 ساعت 12:02

ریز نتایج آزمون پایان دوره مبانی جامعه‌شناسی سه | نیمسال ۱-۹۵-۱۳۹۴

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدریادامه مطلب...


• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• مطابق اعلام قبلی، نمره گزارشاتی که پس از موعد مقرر تحویل گردید، نصف گردیده‌اند. همچنین، به گزارشاتی که پس از پایان دوره واصل شده‌اند، نمره‌ای تعلق نگرفته است.
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسين زاده حسام    ←    ۲۰
ناصح رضا    ←    ۱۸.۷۵
عليمرداني محمدحسين    ←    ۱۷.۲۵
۳۱۰۴۹۱۰۳۴    ←    ۱۳.۲۵
۳۱۰۳۹۲۰۲۸    ←    ۱۲.۷۵
۳۱۰۴۹۱۰۲۷    ←    ۱۲.۵
۳۱۰۴۹۱۰۳۳    ←    ۱۲
۳۱۰۴۹۱۰۲۹    ←    ۱۱.۷۵
۳۱۰۴۹۱۰۳۷    ←    ۱۰
۳۱۰۲۹۲۰۶۶    ←    ۶.۲۵
۳۱۰۴۹۱۰۲۶    ←    ۴.۲۵
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۲۹۲۰۵۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۶.۵
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                 ۱
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۷۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۲۰
■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۲۹۲۰۶۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۷.۲۵
■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۲۹۲۰۷۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۵.۵
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۸.۷۵
■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۳۹۲۰۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۲.۷۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۲.۷۵
■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۴۹۱۰۳۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۲.۷۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۳.۲۵
■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۴۹۱۰۲۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۲.۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۲.۵
■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۴۹۱۰۲۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۱.۷۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۱.۷۵
■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۴۹۱۰۳۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۱.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۵۲
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۲
■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۴۹۱۰۳۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۰
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۰
■□شماره دانشجویی:       
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۷.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۷.۲۵
■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۲۹۲۰۶۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۶
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۶.۲۵
■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۴۹۱۰۲۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۴.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۴.۲۵

آخرین بروز رسانی در جمعه, 09 بهمن 1394 ساعت 20:12

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی سه | نیم‌سال ۱-۹۴-۱۳۹۳

فرستادن به ایمیل چاپ

ریز ادامه مطلب...نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی سه | نیم‌سال ۱-۹۴-۱۳۹۳


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.
• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌‌های جامعه‌شناسی سه“(نیم‌سال ۱-۹۴-۱۳۹۳)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


آقای بداغي شهريار    ←    20
آقای صادقي محمد حسين    ←    20
آقای اكبري گلزار مهدي    ←    17.75
خانم بهرامي سارا    ←    17.25
خانم سيفي مرضيه    ←    17.25
خانم هاشمي فرزاد سيده فاطمه ←    17
310289043    ←    14.75
310290079    ←    14.5
310290071    ←    14.25
310290065    ←    14.25
310291088    ←    13.5
310291050    ←    13.5
310291066    ←    13
310289104    ←    12.25
310490052    ←    10.5
310291055    ←    10.25
310290072    ←    10.25
310490032    ←    10
310490041    ←    8.5
310290078    ←    7.75
310291053    ←    5.25░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

■□شماره دانشجویی:                310289043
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 12.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  2
░▒▓ نمره نهایی:                14.75

■□شماره دانشجویی:                310289104
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 10.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  2
░▒▓ نمره نهایی:                12.25

■□شماره دانشجویی:                310290057
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  1.5
░▒▓ نمره نهایی:                17.75

■□شماره دانشجویی:                310290060
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  1
░▒▓ نمره نهایی:                17.25

■□شماره دانشجویی:                310290065
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 12.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  1.5
░▒▓ نمره نهایی:                14.25

■□شماره دانشجویی:                310290067
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  1
░▒▓ نمره نهایی:                17.25

■□شماره دانشجویی:                310290070
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                  1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  1
░▒▓ نمره نهایی:                20

■□شماره دانشجویی:                310290071
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 13.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  0.5
░▒▓ نمره نهایی:                14.25

■□شماره دانشجویی:                310290072
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 10.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  0
░▒▓ نمره نهایی:                10.25

■□شماره دانشجویی:                310290078
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 7.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  0
░▒▓ نمره نهایی:                7.75

■□شماره دانشجویی:                310290079
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 14.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  0
░▒▓ نمره نهایی:                14.5

■□شماره دانشجویی:                310290083
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  0
░▒▓ نمره نهایی:                17

■□شماره دانشجویی:                310291046
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16
گزارش‌تحقیق:                2.5
گزارش فوق‌العاده:                  0.75
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  2
░▒▓ نمره نهایی:                20

■□شماره دانشجویی:                310291050
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 12.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  1
░▒▓ نمره نهایی:                13.5

■□شماره دانشجویی:                310291053
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 5.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  0
░▒▓ نمره نهایی:                5.25

■□شماره دانشجویی:                310291055
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 10.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  0
░▒▓ نمره نهایی:                10.25

■□شماره دانشجویی:                310291066
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 12
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  1
░▒▓ نمره نهایی:                13

■□شماره دانشجویی:                310291088
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 12
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  1.5
░▒▓ نمره نهایی:                13.5

■□شماره دانشجویی:                310490032
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 7
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  0
░▒▓ نمره نهایی:                10

■□شماره دانشجویی:                310490041
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 8.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  0
░▒▓ نمره نهایی:                8.5

■□شماره دانشجویی:                310490052
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 9.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  1
░▒▓ نمره نهایی:                10.5

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 05 بهمن 1393 ساعت 11:35

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی سه | نیم‌سال ۱-۹۳-۱۳۹۲

فرستادن به ایمیل چاپ

ریز ادامه مطلب...نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی سه | نیم‌سال ۱-۹۳-۱۳۹۲


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحیم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، دو بار بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.
• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌‌های جامعه‌شناسی سه“(نیم‌سال ۱-۹۳-۱۳۹۲)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
■□شماره دانشجویی:            ۳۱۰۲۹۰۰۸۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:            ۱۵٫۵از ۱۸
گزارش تحقیق:           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:           
░▒▓ نمره نهایی:            ۱۵٫۵

■□شماره دانشجویی:            ۳۱۰۴۸۸۰۴۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:            ۱۳٫۵از ۱۸
گزارش تحقیق:           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            ۰٫۲۵
░▒▓ نمره نهایی:            ۱۳٫۷۵

■□شماره دانشجویی:            ۳۱۰۲۸۹۰۶۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:            ۱۱٫۷۵از ۱۸
گزارش تحقیق:            ۲
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            ۱
░▒▓ نمره نهایی:            ۱۴٫۲۵

■□شماره دانشجویی:            ۳۱۰۴۸۸۰۵۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:            ۱۲٫۷۵از ۱۸
گزارش تحقیق:           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            ۰٫۵
░▒▓ نمره نهایی:            ۱۳٫۲۵

■□شماره دانشجویی:            ۳۱۰۲۸۹۰۹۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:            ۱۱از ۱۸
گزارش تحقیق:            ۱
مشارکت مؤثر در روند کلاس:           
░▒▓ نمره نهایی:            ۱۲

■□شماره دانشجویی:            ۳۱۰۴۸۹۰۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:            ۱۰از ۱۸
گزارش تحقیق:            ۱
مشارکت مؤثر در روند کلاس:           
░▒▓ نمره نهایی:            ۱۱

■□شماره دانشجویی:            ۳۱۰۴۸۹۰۳۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:            ۱۰از ۱۸
گزارش تحقیق:           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:           
░▒▓ نمره نهایی:            ۱۰
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در شنبه, 05 بهمن 1392 ساعت 10:18

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی سه | نیم‌سال ۲-۹۲-۱۳۹۱

فرستادن به ایمیل چاپ

ریز نتایجادامه مطلب... آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی سه | نیمسال ۲-۹۲-۱۳۹۱


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• مطابق اعلام قبلی، نمره گزارشاتی که پس از موعد مقرر تحویل گردید، نصف گردیده‌اند. همچنین، به گزارشاتی که پس از پایان دوره واصل شده‌اند، نمره‌ای تعلق نگرفته است.
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌‌های جامعه‌شناسی سه“(نیم‌سال ۲-۹۲-۱۳۹۱)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۱۰۲۸۹۰۶۱    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۹۰۵۰    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۸۰۵۲    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۸۰۶۱    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۹۰۵۱    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۹۰۴۲    ←    ۱۷
۳۱۰۲۸۸۰۶۲    ←    ۱۷
۳۱۰۴۸۸۰۲۸    ←    ۱۶.۲۵
۳۱۰۲۸۹۰۶۶    ←    ۱۵.۷۵
۳۱۰۲۸۹۰۴۶    ←    ۱۵.۵
۳۱۰۲۸۹۰۷۲    ←    ۱۵.۲۵
۳۱۰۲۸۸۰۷۰    ←    ۱۱.۷۵
۳۱۰۲۸۹۰۶۰    ←    ۱۱.۷۵
۳۱۰۲۸۸۰۵۷    ←    ۱۱.۷۵
۳۱۰۲۸۹۰۴۱    ←    ۱۰.۷۵
۳۱۰۲۸۸۰۵۶    ←    ۱۰.۵
۳۱۰۴۸۸۰۴۷    ←    ۵.۵
۳۱۰۴۸۸۰۳۳    ←    ۴.۲۵
۳۱۰۴۸۷۰۳۷    ←    ۱.۵
۳۱۰۴۸۸۰۳۶    ←    ۰.۵


░▒▓ ریز نمرات

■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۶۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۴
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۱
گزارش۵:    ۱
گزارش۶:    ۱
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۵۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۴
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۱
گزارش۵:    ۱
گزارش۶:    ۱
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۵۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۳.۲۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۱
گزارش۵:    ۱
گزارش۶:    ۱
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۷۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۶۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۴
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۱
گزارش۵:    ۱
گزارش۶:    ۱
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۱
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۵۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۴
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۰.۵
گزارش۳:    ۰.۵
گزارش۴:    ۱
گزارش۵:    ۰.۷۵
گزارش۶:    ۰.۵
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۴۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۲.۲۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰.۵
گزارش۳:    ۰.۵
گزارش۴:    ۱
گزارش۵:    ۰.۷۵
گزارش۶:    ۱
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۱
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۷■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۶۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۰
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۱
گزارش۵:    ۱
گزارش۶:    ۱
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۱
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۷■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۴۸۸۰۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۳.۲۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰.۵
گزارش۳:    ۰.۵
گزارش۴:    ۰
گزارش۵:    ۰.۵
گزارش۶:    ۰.۷۵
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۷۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۶.۲۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۶۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۰.۲۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۱
گزارش۵:    ۱
گزارش۶:    ۱
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۵.۷۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۴۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۱.۷۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰.۷۵
گزارش۳:    ۰.۵
گزارش۴:    ۰.۷۵
گزارش۵:    ۰.۷۵
گزارش۶:    ۰.۵
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۵.۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۷۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۰.۷۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۰.۵
گزارش۴:    ۰.۷۵
گزارش۵:    ۰.۷۵
گزارش۶:    ۰.۵
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۱
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۵.۲۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۷۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۱.۲۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش۵:    ۰
گزارش۶:    ۰
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۱.۷۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۶۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۱.۲۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش۵:    ۰
گزارش۶:    ۰
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۱.۷۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۵۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۸.۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰.۵
گزارش۳:    ۰.۵
گزارش۴:    ۰
گزارش۵:    ۰.۵
گزارش۶:    ۰.۷۵
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۱
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۱.۷۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۴۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۹.۷۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش۵:    ۰
گزارش۶:    @۰
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۱
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۰.۷۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۵۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۰
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش۵:    ۰
گزارش۶:    @۰
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۰.۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۴۸۸۰۴۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۴.۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش۵:    ۰
گزارش۶:    ۰
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۱
░▒▓ نمره نهایی:    ۵.۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۴۸۸۰۳۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۵.۷۵
گزارش۱:    ۰.۵
گزارش۲:    ۰.۵
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش۵:    ۰
گزارش۶:    ۰
گزارش فوق‌العاده:    -۳ (تشخیص تقلب)
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۴.۲۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۴۸۷۰۳۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱.۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش۵:    ۰
گزارش۶:    ۰
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:
░▒▓ نمره نهایی:    ۱.۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۴۸۸۰۳۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۲.۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش۵:    ۰
گزارش۶:    ۰
گزارش فوق‌العاده:    -۳ (عیناً برگرفته از دو منبع اینترنتی-Maykade | Vista- تشخیص تقلب بدون امکان تجدید نظر)
مشارکت مؤثر در روند کلاس:
░▒▓ نمره نهایی:    ۰.۵

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 09 تیر 1392 ساعت 17:35

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی سه | نیم‌سال ۲-۹۱-۱۳۹۰

فرستادن به ایمیل چاپ

ادامه مطلب....
آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 08 تیر 1391 ساعت 00:05 ادامه مطلب...

بروزرسانی‌دورۀ‌نظریه‌های‌جامعه‌شناسی‌سه

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری


← دوره 2-91-90 نظریه‌های جامعه‌شناسی سه در دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بر مبنای تدارك مهارت‌های لازم در زمینه شناخت و تحلیل موج سوم نظریه‌های جامعه‌شناسی (شامل تجدیدنظرها پس از جنبش‌های 1968) است.
← در این دوره، دو هدف را دنبال می‌كنیم:
      ← مهم‌ترین منظور، علاقمندسازی دانشجویان به نظریه اجتماعی است تا انرژی لازم را برای تداوم مطالعات خود به دست آورند. ما بیشتر سؤال ایجاد خواهیم كرد؛
      ← هدف دوم، به دست دادن تصویری از سیر نظریۀ اجتماعی اخیر و اهم مفاهیم آن است؛ این تصویر شما را كمك می‌كند تا برنامه‌های پژوهشی خود را با دید بازتری انتخاب كنید.
← انتظار ماست كه این دوره، درك عمومی و در عین حال، اصولی از نظریه اجتماعی را در دانشجو پایه بگذارد. خصوصاً ایده‌هایی از چشم‌انداز آتی نظریه اجتماعی به آنها ببخشد.
← تفهیم مطالب به دانشجویان، به شیوه‌های ارائه مطالب و زمینه‌های اصلی/ بحث كلاسی/ مطالعات دانشجو/ ارزیابی مطالعات دانشجویان/ و مشورت با استاد صورت می‌گیرد.

░▒▓ برنامه‌دوره
← طرح مبحث/اعلام برنامۀ ترم/معرفی منابع
← گشایش بحث با مرور برگزیده سه‌گانه پدرخوانده اثر فرانسیس فورد کاپولا
← تجدیدنظر در الگوی نظریه‌پردازی چپ‌گرا
      ← ماركسیسم ارتدكس و نظریه اقتصاد سیاسی
      ← ماركسیسم ساختارگرا
      ← نظریۀ امپریالیسم فرهنگی
      ← فرهنگ توده‌ای و امریكایی
      ← مكتب انتقادی فرانكفورت
      ← ماركسیسم نوگرامشی‌ای
░ برای مطالعه:
← تجدیدنظر در الگوی نظریه‌پردازی راست‌گرا
      ← رویكردهای فمینیستی
      ← رویكردهای پسامدرنیستی و پساساختارگرا
      ← رویكردهای روانكاوانه

░▒▓ منبع‌اصلی
← درسنامه «نظریه‌های جامعه‌شناسی سه؛ چرخش فرهنگی»

░▒▓ منابع‌جنبی
← كرایج كالهون و دیگران (1387)، نظریه جامعه‌شناختی معاصر، ترجمه جمال محمدی، در حمیدرضا جلایی پور و جمال محمدی، ”نظریه‌های متأخر جامعه‌شناسی“، تهران: نشر نی، صص.456-125.
← فیلیپ دانیل اسمیت (1384)، درآمدی بر نظریه فرهنگی، ترجمه حسن پویان، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی سه | نیمسال 1-91-1390

فرستادن به ایمیل چاپ

در ادامه... ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی سه | نیمسال 1-91-1390


آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 10 بهمن 1390 ساعت 19:08 ادامه مطلب...

بروزرسانی‌دورۀ‌نظريه‌هاي‌جامعه‌شناسي‌سه

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری


← دوره 2-91-90 نظریه‌های جامعه‌شناسی سه در دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بر مبنای تدارك مهارت‌های لازم در زمینه شناخت و تحلیل موج سوم نظریه‌های جامعه‌شناسی (شامل تجدیدنظرها پس از جنبش‌های 1968) است.

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 04 آبان 1390 ساعت 08:25 ادامه مطلب...

صفحه 1 از 2