فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی سه | نیمسال 1-91-1390

فرستادن به ایمیل چاپ

در ادامه... ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی سه | نیمسال 1-91-1390


 

-----------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحیم
-----------------------------------------------------------

دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخنامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکررا مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخنامه فرد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمره ممکن برای آنها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• مطابق اعلام قبلی، نمره گزارشاتی که پس از موعد مقرر تحویل گردید، نصف گردیده‌اند. همچنین به گزارشاتی که پس از پایان دوره واصل شده‌اند، نمره‌ای تعلق نگرفته است.
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌‌های جامعه‌شناسی سه“(نیمسال 1-91-1390)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وبگاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
-----------------------------------------------------------

 

310288068    ←    20
310288090    ←    19.5
310288058    ←    19.5
310288066    ←    19
310288085    ←    19
310288087    ←    18.5
310487051    ←    17.5
310288069    ←    17
310288063    ←    17
310488043    ←    16
310287120    ←    15.5
310288050    ←    15.5
310488023    ←    15
310487034    ←    14.5
310288077    ←    14.5
310488049    ←    14.5
310288082    ←    14
310487032    ←    14
310487046    ←    13.5
310487029    ←    13
310486057    ←    13
310487050    ←    12.5
310487041    ←    12.5
310487031    ←    10.5
310287093    ←    10.5
310487053    ←    9.5


-----------------------------------------------------------
ریز نمرات
-----------------------------------------------------------

■□شماره دانشجویی:  310487029
جمع نمره پاسخنامه:  13نمره از 14 نمره
گزارش1:   0
گزارش2:   0
گزارش3:   0
گزارش4:   0
گزارش5:   0
گزارش6:   0
گزارش فوق‌العاده:  
حضور فعال در کلاس:  
░▒▓ نمره نهایی:  13


■□شماره دانشجویی:  310288082
جمع نمره پاسخنامه:  8.5نمره از 14 نمره
گزارش1:   1
گزارش2:   1
گزارش3:   1
گزارش4:   0.5
گزارش5:   1
گزارش6:   1
گزارش فوق‌العاده:  
حضور فعال در کلاس:  
░▒▓ نمره نهایی:  14


■□شماره دانشجویی:  310288085
جمع نمره پاسخنامه:  13.5نمره از 14 نمره
گزارش1:   1
گزارش2:   1
گزارش3:   1
گزارش4:   0.5
گزارش5:   1
گزارش6:   1
گزارش فوق‌العاده:  
حضور فعال در کلاس:  
░▒▓ نمره نهایی:  19


■□شماره دانشجویی:  310487050
جمع نمره پاسخنامه:  10نمره از 14 نمره
گزارش1:   0.25
گزارش2:   0.5
گزارش3:   0.25
گزارش4:   0.5
گزارش5:   0.5
گزارش6:   0.5
گزارش فوق‌العاده:  
حضور فعال در کلاس:  
░▒▓ نمره نهایی:  12.5


■□شماره دانشجویی:  310487034
جمع نمره پاسخنامه:  10.5نمره از 14 نمره
گزارش1:   0
گزارش2:   1
گزارش3:   1
گزارش4:   0
گزارش5:   1
گزارش6:   1
گزارش فوق‌العاده:  
حضور فعال در کلاس:  
░▒▓ نمره نهایی:  14.5


■□شماره دانشجویی:  310288069
جمع نمره پاسخنامه:  13.25نمره از 14 نمره
گزارش1:   0.75
گزارش2:   0.75
گزارش3:   1
گزارش4:   0.5
گزارش5:   0.5
گزارش6:   0.25
گزارش فوق‌العاده:  
حضور فعال در کلاس:  
░▒▓ نمره نهایی:  17


■□شماره دانشجویی:  310487053
جمع نمره پاسخنامه:  9.5نمره از 14 نمره
گزارش1:   0
گزارش2:   0
گزارش3:   0
گزارش4:   0
گزارش5:   0
گزارش6:   0
گزارش فوق‌العاده:  
حضور فعال در کلاس:  
░▒▓ نمره نهایی:  9.5


■□شماره دانشجویی:  310487041
جمع نمره پاسخنامه:  10.5نمره از 14 نمره
گزارش1:   0.25
گزارش2:   0.25
گزارش3:   0.5
گزارش4:   0.5
گزارش5:   0.5
گزارش6:   0
گزارش فوق‌العاده:  
حضور فعال در کلاس:  
░▒▓ نمره نهایی:  12.5


■□شماره دانشجویی:  310288063
جمع نمره پاسخنامه:  12نمره از 14 نمره
گزارش1:   0.5
گزارش2:   1
گزارش3:   0.5
گزارش4:   1
گزارش5:   1
گزارش6:   1
گزارش فوق‌العاده:  
حضور فعال در کلاس:  
░▒▓ نمره نهایی:  17


■□شماره دانشجویی:  310487046
جمع نمره پاسخنامه:  12.5نمره از 14 نمره
گزارش1:   0.25
گزارش2:   0
گزارش3:   0
گزارش4:   0
گزارش5:   0.5
گزارش6:   0
گزارش فوق‌العاده:  
حضور فعال در کلاس:  0.25
░▒▓ نمره نهایی:  13.5


■□شماره دانشجویی:  310288090
جمع نمره پاسخنامه:  12.5نمره از 14 نمره
گزارش1:   1
گزارش2:   0.75
گزارش3:   1
گزارش4:   1
گزارش5:   1
گزارش6:   0.75
گزارش فوق‌العاده:  1.5
حضور فعال در کلاس:  
░▒▓ نمره نهایی:  19.5


■□شماره دانشجویی:  310487031
جمع نمره پاسخنامه:  7.5نمره از 14 نمره
گزارش1:   1
گزارش2:   0.25
گزارش3:   0.75
گزارش4:   0.5
گزارش5:   0.5
گزارش6:   0
گزارش فوق‌العاده:  
حضور فعال در کلاس:  
░▒▓ نمره نهایی:  10.5


■□شماره دانشجویی:  310487051
جمع نمره پاسخنامه:  12.5نمره از 14 نمره
گزارش1:   1
گزارش2:   1
گزارش3:   0.5
گزارش4:   1
گزارش5:   0.5
گزارش6:   0.5
گزارش فوق‌العاده:  
حضور فعال در کلاس:  0.5
░▒▓ نمره نهایی:  17.5


■□شماره دانشجویی:  310287120
جمع نمره پاسخنامه:  12.5نمره از 14 نمره
گزارش1:   0
گزارش2:   0
گزارش3:   1
گزارش4:   1
گزارش5:   0.75
گزارش6:   0
گزارش فوق‌العاده:  
حضور فعال در کلاس:  0.25
░▒▓ نمره نهایی:  15.5


■□شماره دانشجویی:  310288068
جمع نمره پاسخنامه:  14نمره از 14 نمره
گزارش1:   1
گزارش2:   1
گزارش3:   1
گزارش4:   1
گزارش5:   1
گزارش6:   1
گزارش فوق‌العاده:  
حضور فعال در کلاس:  
░▒▓ نمره نهایی:  20


■□شماره دانشجویی:  310288077
جمع نمره پاسخنامه:  10.5نمره از 14 نمره
گزارش1:   0.5
گزارش2:   0
گزارش3:   1
گزارش4:   0.75
گزارش5:   0.5
گزارش6:   0.5
گزارش فوق‌العاده:  
حضور فعال در کلاس:  0.75
░▒▓ نمره نهایی:  14.5


■□شماره دانشجویی:  310488023
جمع نمره پاسخنامه:  9.25نمره از 14 نمره
گزارش1:   0.25
گزارش2:   1
گزارش3:   1
گزارش4:   0.75
گزارش5:   0.5
گزارش6:   1
گزارش فوق‌العاده:  1.25
حضور فعال در کلاس:  
░▒▓ نمره نهایی:  15


■□شماره دانشجویی:  310288087
جمع نمره پاسخنامه:  12.5نمره از 14 نمره
گزارش1:   1
گزارش2:   1
گزارش3:   1
گزارش4:   1
گزارش5:   1
گزارش6:   1
گزارش فوق‌العاده:  
حضور فعال در کلاس:  
░▒▓ نمره نهایی:  18.5


■□شماره دانشجویی:  310488049
جمع نمره پاسخنامه:  11نمره از 14 نمره
گزارش1:   0.25
گزارش2:   1
گزارش3:   0.25
گزارش4:   1
گزارش5:   1
گزارش6:   0
گزارش فوق‌العاده:  
حضور فعال در کلاس:  
░▒▓ نمره نهایی:  14.5


■□شماره دانشجویی:  310287093
جمع نمره پاسخنامه:  8.25نمره از 14 نمره
گزارش1:   0.5
گزارش2:   0.25
گزارش3:   0
گزارش4:   0
گزارش5:   0
گزارش6:   0
گزارش فوق‌العاده:  1
حضور فعال در کلاس:  0.5
░▒▓ نمره نهایی:  10.5


■□شماره دانشجویی:  310487032
جمع نمره پاسخنامه:  11.75نمره از 14 نمره
گزارش1:   0.5
گزارش2:   1
گزارش3:   0
گزارش4:   0.5
گزارش5:   0
گزارش6:   0
گزارش فوق‌العاده:  
حضور فعال در کلاس:  0.25
░▒▓ نمره نهایی:  14


■□شماره دانشجویی:  310288058
جمع نمره پاسخنامه:  12.25نمره از 14 نمره
گزارش1:   0.75
گزارش2:   1
گزارش3:   0.75
گزارش4:   1
گزارش5:   0.75
گزارش6:   0.5
گزارش فوق‌العاده:  2
حضور فعال در کلاس:  
░▒▓ نمره نهایی:  19.5


■□شماره دانشجویی:  310288050
جمع نمره پاسخنامه:  10نمره از 14 نمره
گزارش1:   1
گزارش2:   1
گزارش3:   0.5
گزارش4:   1
گزارش5:   1
گزارش6:   1
گزارش فوق‌العاده:  
حضور فعال در کلاس:  
░▒▓ نمره نهایی:  15.5


■□شماره دانشجویی:  310288066
جمع نمره پاسخنامه:  13نمره از 14 نمره
گزارش1:   1
گزارش2:   1
گزارش3:   0.5
گزارش4:   1
گزارش5:   1
گزارش6:   1
گزارش فوق‌العاده:

حضور فعال در کلاس:  0.25
░▒▓ نمره نهایی:  19


■□شماره دانشجویی:  310486057
جمع نمره پاسخنامه:  8.25نمره از 14 نمره
گزارش1:   0.5
گزارش2:   1
گزارش3:   1
گزارش4:   0.75
گزارش5:   0.75
گزارش6:   0.25
گزارش فوق‌العاده:  
حضور فعال در کلاس:  0.5
░▒▓ نمره نهایی:  13


■□شماره دانشجویی:  310488043
جمع نمره پاسخنامه:  11.75نمره از 14 نمره
گزارش1:   0.75
گزارش2:   1
گزارش3:   0.5
گزارش4:   1
گزارش5:   0.5
گزارش6:   0
گزارش فوق‌العاده:  0.25
حضور فعال در کلاس:  0.25
░▒▓ نمره نهایی:  16

 

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.