فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

دوره‌تدارک‌نظری‌برای‌بررسي‌مسائل‌اجتماعي فرهنگي‌ايران

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری


←    اين دورۀ «بررسي مسائل اجتماعي فرهنگي ايران» در دانشكدۀ علوم اجتماعي دانشگاه تهران: بر مبناي تدارك مهارت‌هاي لازم در زمينۀ درك و تحليل برداشت‌هاي غالب از مسائل اجتماعي فرهنگي در ميان پژوهندگان علوم اجتماعي طراحي شده است؛ بويژه از آن روي كه اين مباني مي‌توانند درك اصولي سودمندي براي فهم و هدايت ارتباطات اجتماعي و توده‌اي در اين جامعه فراهم نمايد.
←    ما در اين دوره سه هدف را دنبال مي‌كنيم:
←    مهم‌ترين منظور، علاقمندسازي دانشجويان به تحليل منظم مسائل اجتماعي فرهنگي ايران است تا انرژي لازم را براي تداوم مطالعات خود در طول دورۀ تحصيل به دست آورند.
←    هدف دوم به دست دادن تصويري از سير جامعه ايران است؛ اين تصوير دانشجويان را كمك مي‌كند تا برنامه‌هاي پژوهشي خود را با ديد بازتري انتخاب كنند؛
←    و منظور سوم، آشنا كردن دانشجويان با مفاهيم و نظريه‌هاي اساسي است كه تاكنون براي فهم منظم و سيستماتيك جامعه ايران به كار رفته است.
←    انتظار بر اين است كه اين دوره، درك شما را از كاربست فنون و مهارت‌هاي ارتباطات در جامعه ايران عميق‌تر نمايد.

░▒▓ برنامه دوره
←    كليات/طرح مبحث/اعلام برنامه دوره
←    مرور مباني جامعه‌شناسي مسائل اجتماعي
←    درآمد تاريخي
←    روشنفکری راست‌گرا
←    روشنفکری چپ‌گرا پس از ۱۳۲۰
←    مثلث نظريه‌پردازي جامعه‌شناختی براي فهم مسائل اجتماعي ايران
←    نظريۀ استبداد آسيايي
←    نظريۀ مدرن‌سازي
←    نظريۀ منتقد مدرنيت
←    جمع‌بندي رویکرد مثلثی برای تحلیل مسائل اجتماعی ایران
←    ظهور جامعه شبکه‌ای ایرانی

░▒▓ منبع‌اصلي
←    حامد حاجی‌حیدری (۱۳۹۳)، تدارک نظری برای بررسی مسائل اجتماعی-فرهنگی ایران، تهران: انتشارات و تحقیقات جامعه نو.

░▒▓ منابع‌جنبی
←    رضا امیدی و همکاران (۱۳۹۳)، جامعه ایران در مقاله‌های علمی-پژوهشی علوم اجتماعی، تهران: شورای اجتماعی کشور.
←    انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران (۱۳۹۳)، مجموعه‌مقالات‌دومين‌همايش‌ملي‌آسیب‌های‌اجتماعی‌در‌ایران، ۱۰ جج.، تهران: آگاه.

░▒▓ فعاليت‌هاي‌كلاس‌/ پس‌ازكلاس
←    مباحث كلاس به منظور تدارك مقدمات لازم براي درك منبع اصلي ضروري خواهد بود.
←    سؤالات، نكات و ساير ملاحظات خود را در تالار گفتگوي اينترنتي درس به اشتراك بگذاريد.
←    گزارش تحقیق (۳ نمره) که تا یک آذرماه تحویل خواهد شد، شامل بیش‌پژوهی در یکی از حیطه‌های «دین»، «خانواده»، «آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت»، «سیاست»، و «اقتصاد»، ملهم از مقالات منابع جنبی. ساخت گزارش‌های تحقیق به ترتیب زیر باشد: چکیده (۱۰۰ کلمه)+کلیدواژگان (۱۰ تا ۱۵ کلمه)+ طرح مسأله (مسأله چه هست و چه نیست)+ روش‌شناسی تحلیل و ارزیابی منابع مورد استفاده تحقیق+ مرور اهم ادبیات پیشین+ اظهار نظر مقایسه‌ای در موضوع منتخب+ جمع‌بندی و تصریح پاسخ به مسأله + توصیه‌هایی به مطالعات بعدی+ فهرست منابع.
←    در تهیه تحقیق به «کد دفاع از سلامت تحقیق» مندرج در پشت این صفحه توجه فرمایید.

░▒▓ گزارش‌های‌فوق‌العاده
←    به ضمیمه گزارش تحقیق، پاورپوینت تفصیلی سخنرانی گزارش، تا ۲+ نمره افزون بر بیست نمره، نمره تعلق خواهد گرفت.
←    همچنین، به مرور + انتقادی منبع اصلی تا ۲+ نمره افزون بر بیست نمره، نمره تعلق خواهد گرفت؛ ساختار گزارش، همچون گزارش اصلی است.
←    گزارش‌های فوق‌العاده با برگه امتحان تحویل خواهند شد.

░▒▓ خط‌مشي‌ارزيابي‌پايان‌دوره
←    امتحان پايان ترم بر مبناي (۱) متن اصلی، همچنين (۲) مباحث كلاس برگزار خواهد شد (۱۷ نمره).
←    در مجموع، ارزیابی بر مبنای ۱۷ نمره آزمون، ۳ نمره تحقیق، و تا سقف ۴ نمره فوق‌العاده صورت خواهد گرفت.

░▒▓ فرصت‌مشورت‌ورفع‌اشكال
←    hajiheidari@PhiloSociology®.ir ... hajiheidari@PhiloSociology®.com
←    www.PhiloSociology®.ir
←    روزهاي یک‌شنبه و دوشنبه(غیر از موعد تشکیل شورای عمومی گروه-قبل از مراجعه هماهنگ فرمایید) (ساعت ۱۲-۱۱)░▒▓ كتاب‌شناسي؛‌برخی‌منابع‌پيشنهادي‌براي‌مطالعۀ‌افزون


░▒▓ برداشت‌اصولي‌و‌مقدماتي‌از‌مسائل‌اجتماعی
←    کالوین جِی. لارسن (۱۳۷۷)، نظریه‌های جامعه‌شناسی محض و کاربردی، ترجمه‌ی غلامعباس توسلی و رضا فاضل تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
←    ارل رابينگتن و مارتين واينبرگ (۱۳۸۳)، رويكردهاي نظري هفتگانه در بررسي مسائل اجتماعي، ترجمة رحمت‌ا…. صديق سروستاني، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
←    دانيلين لوزيك (۱۳۸۳)، نگرشي نو در تحليل مسائل اجتماعي، ترجمة سعيد معيدفر، تهران: انتشارات اميركبير.
←    جیمز کرون (۱۳۸۹)، جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی؛ چگونه مسائل اجتماعی را حل کنیم؟، ترجمه مهرداد نوابخش و فاطمه کرمی، تهران: جامعه‌شناسان.
←    جعفر سخاوت (۱۳۸۰)، جامعه شناسي انحرافات، تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور.
Vincent N. Parrillo (ed.) (۲۰۰۸), Encyclopedia of Social Problems, London: Sage.░▒▓ بررسی‌مسائل‌اجتماعی‌ایران؛ برخی‌مجموعه‌های‌مهم
←    انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران و شهرداری تهران (۱۳۷۵)، مجموعه مقالات اولین همایش طرح مسائل اجتماعی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
←    انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران (۱۳۸۰)، نامة انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران؛ ويژة بررسي مسائل اجتماعي ايران، ۶ شش.، تهران: انتشارات كلمه.
←    انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران (۱۳۹۳)، مجموعه‌مقالات‌دومين‌همايش‌ملي‌آسیب‌های‌اجتماعی‌در‌ایران؛ مسايل و مشكلات اجتماعي، تهران: آگاه.
←    انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران (۱۳۹۳)، مجموعه‌مقالات‌دومين‌همايش‌ملي‌آسیب‌های‌اجتماعی‌در‌ایران؛ آسيب‌هاي اجتماعي ايران، تهران: آگاه.
←    انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران (۱۳۹۳)، مجموعهمقالاتدومينهمايشمليآسیب‌هایاجتماعیدرایران؛ اعتياد به مواد مخدر و خودكشي، تهران: آگاه.
←    انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران (۱۳۹۳)، مجموعه‌مقالات‌دومين‌همايش‌ملي‌آسیب‌های‌اجتماعی‌در‌ایران؛ آسيب‌هاي اجتماعي اقتصادي، تهران: آگاه.
←    انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران (۱۳۹۳)، مجموعه‌مقالات‌دومين‌همايش‌ملي‌آسیب‌های‌اجتماعی‌در‌ایران؛ آسيب‌هاي اجتماعي خانواده نابسماني خشونت و طلاق، تهران: آگاه.
←    انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران (۱۳۹۳)، مجموعه‌مقالات‌دومين‌همايش‌ملي‌آسیب‌های‌اجتماعی‌در‌ایران؛ آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از حاشيه‌نشيني روابط اجتماعي، تهران: آگاه.
←    انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران (۱۳۹۳)، مجموعه‌مقالات‌دومين‌همايش‌ملي‌آسیب‌های‌اجتماعی‌در‌ایران؛ آسيب‌هاي كودكان نوجوانان و جوانان، تهران: آگاه.
←    انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران (۱۳۹۳)، مجموعه‌مقالات‌دومين‌همايش‌ملي‌آسیب‌های‌اجتماعی‌در‌ایران؛ بحران هويت و آنومي، تهران: آگاه.
←    انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران (۱۳۹۳)، مجموعه‌مقالات‌دومين‌همايش‌ملي‌آسیب‌های‌اجتماعی‌در‌ایران؛ جرم جنايت و ونداليسم، تهران: آگاه.
←    انجمن‌جامعه‌شناسي‌ايران (۱۳۹۳)، مجموعه‌مقالات‌دومين‌همايش‌ملي‌آسیب‌های‌اجتماعی‌در‌ایران؛ كجروي بزه‌كاري و انحراف‌هاي اجتماعي، تهران: آگاه.
←    محسن فردرو، سهراب حميدي و رضا يعقوبي (۱۳۸۰)، جامعه و فرهنگ، مجموعه مقالات، ۳جج.، انتشارات آرون.
←    سيف‌الله سيف‌اللهي (۱۳۸۱)، جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران،مجموعه مقالات، تهران: مؤسسة انتشارات جامعه پژوهان سينا.
←    سيد جواد طباطبايي (۱۳۸۰)، ديباچه اي بر نظريه انحطاط در ايران، تهران: نشر نگاه معاصر.
←    محمدحسین بحرانی (۱۳۸۸)، طبقة متوسط و تحولات سیاسی در ایران معاصر (۱۳۲۰-۱۳۸۰)، تهران: آگاه.
←    ‌پرویز پیران (۱۳۶۶/۱۳۶۷)، «شهرشینی شتابان و ناهمگون»؛ ۱۰ مقاله، در اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شش. ۲۳-۱۴.
←    ‌پرویز پیران (۱۳۶۹/۱۳۷۰)، «دیدگاههای نظری در جامعه شناسی ‌ شهر و شهر‌نشینی»؛ ۷ مقاله، در اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شش. ۵۰-۴۰.
←    ‌پرویز پیران (۱۳۷۳/۱۳۷۴)، «آلونک نشینی درایران: دیدگاههای نظری، با نگاهی به شرایط ایران»؛ ۳ مقاله، در اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شش. ۹۵-۸۷.
←    ‌پرویز پیران (۱۳۷۶/۱۳۷۷)، «شهر ‌شهر‌وندمدار»؛ ۵ مقاله، در اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شش. ۱۳۴-۱۲۰.
←    یرواند آبراهامیان (۱۳۸۴)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران: نی.
←    عماد افروغ (۱۳۸۰)، چالش‌هاي كنوني ايران، تهران: حوزة هنري سازمان تبليغات اسلامي.
←    سعید معیدفر (۱۳۸۹)، مسائل اجتماعی ایران؛ اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر، تهران: نشر علم.
←    فرامرز رفيع‌پور (۱۳۷۸)، آنومي يا آشفتگي اجتماعي ، تهران: سروش.
←    مسعود كمالي (۱۳۸۱)، دو انقلاب ايران؛مدرنيته،جامعةمدني،مبارزةطبقاتي، تهران: نشر ديگر.
←    محمد قوچاني (۱۳۷۹)، يقه‌سفيدها،جامعه‌شناسي نهادهاي مدني در ايران امروز، تهران: نقش و نگار.
←    حسين كاجي (۱۳۷۸)، كيستي ما از نگاه روشنفكران ايراني، تهران: روزنه.
←    حسين كچوئيان (۱۳۸۳)، كندوكاو در ماهيت معمايي ايرانجهاني‌سازي،دموكراسي‌وجامعه‌شناسي‌سياسي‌ايران، قم: مؤسسه آموزشي باقرالعلوم.
←    دفتر مطالعات و تحقيقات زنان (۱۳۸۰)،  مجموعه مقالات هم‌انديشي بررسي مسائل و مشكلات زنان؛ اولويت‌ها و رويكردها، ۲جج.، قم: دفتر مطالعات و تحقيقات زنان.
←    مسعود كارشناس (۱۳۸۲)، نفت، دولت و صنعتي شدن در ايران، يوسف حاجي‌عدالوهاب و يوسف سعيدي، تهران: گام‌نو.
←    فرزين وحدت (۱۳۸۲)، رويارويي فكري ايران با مدرنيت، مهدي حقيقت‌خواه، تهران: ققنوس.
←    محمد مظلوم خراساني (۱۳۸۱)، بررسي مسائل اجتماعي ايران، مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد.
←    رسول جعفريان (۱۳۸۰)، جريان‌ها و جنبش‌هاي مذهبي-سياسي ايران (سالهاي ۱۳۲۰- ۱۳۵۷)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي.
←    رامين جهانبگلو (۱۳۸۴)، ايران در جستجوي مدرنيته (بيست گفنگو با صاحبنظران ايراني)، تهران: نشر مركز.

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.