فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

بروزرسانی‌دورۀ‌مباني‌جامعه‌شناسي

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری


░▒▓ اهميت‌علوم‌اجتماعي

← پويايي حاصل از طرح مسائل تازه: آمار انتشار كتاب در علوم اجتماعي در مقايسه با ساير علوم (مطابق با آمار سال 1389 خانه کتاب):

موضوع/جمع/ترجمه/تآليف/شهرستان/تهران/چاپ اول/تجديد چاپ
کلیات/2,251  /495/1,756/339/1,912/1,160  /1,091 
فلسفه/2,822  /1,404  /1,418  /513  /2,309  /1,292  /1,530 
دين/11,342  /1,727  /9,615   /6,061   /5,281   /5,482  /5,860 
علوم اجتماعي/8,255  /1,334  /6,921   /1,128  /7,127  /4,043  /4,212 
زبان/4,160  /263  /3,897  /747  /3,413  /1,728  /2,432 
مجموعه علوم طبيعي و رياضيات/6,302   /892   /5,410  /716  /5,586   /2,342  /3,960 
مجموعه علوم عملي-فنی/10,870  /3,009  /7,861  /2,123  /8,747  /6,485  /4,385 
هنر/2,725  /885  /1,840  /396  /2,329  /1,462  /1,263 
ادبيات/12,345  /2,723  /9,622  /2,659  /9,686  /6,843  /5,502 
تاريخ و جغرافي/3,534  /443  /3,091  /836  /2,698  /1,954  /1,580 
جمع بندي/64,606  /13,175  /51,431  /15,518  /49,088  /32,791  /31,815 
← موضوعات علوم اجتماعي گشوده و مفتوح مانده‌اند، و مباحث آن به لحاظ عمق، بسيار جاي كار دارد؛ “علوم‌اجتماعي، علوم بي‌نيوتن هستند”.

░▒▓ دورۀ‌مباني‌جامعه‌شناسي

 ← اين دورۀ «مباني جامعه‌شناسي»(برای دانشجویان انسان‌شناسی) در دانشكدۀ علوم اجتماعي دانشگاه تهران، به منظور ايجاد درك كلي از جامعه، واقعيت اجتماعي، نهادهاي اجتماعي، آينده زندگي اجتماعي، و مفاهيم مهم جامعه‌شناسي تدارك ديده شده است.

 ← ما در اين دوره سه هدف را دنبال مي‌كنيم:
← مهم‌ترين منظور، علاقمندسازي دانشجويان به جامعه‌شناسي است تا انرژي لازم را براي تداوم مطالعات خود در طول دورۀ تحصيل به دست آورند. دو هدف ديگر حول اين هدف پي‌گيري مي‌شوند؛
← هدف دوم به دست دادن تصويري از اركان زندگي اجتماعي در شرايط امروز جهان و ايران است؛
← و منظور سوم، آشنا كردن دانشجويان با مفاهيم اساسي مهم جامعه‌شناسي خواهد بود.
← تفهيم مطالب به دانشجويان، به شيوه‌هاي ارائه مطالب و زمينه‌هاي اصلي/ بحث كلاسي/ مطالعات دانشجو/ ارزيابي مطالعات دانشجويان/ و مشورت با استاد صورت مي‌گيرد.

░▒▓ برنامه‌دوره
← طرح مبحث جامعه/اعلام برنامۀ ترم/معرفي منابع
← طرح مبحث جامعه‌شناسي و فهم بايسته از جامعه
← مقدمه‌اي‌بر‌جمع‌آوري‌اطلاعات‌و‌تهيه‌گزارش‌هاي‌دانشگاهيفصل 20
← نهادهاي اجتماعي عمده
1. نهاد خانوادهفصل 7
2. نهاد آموزش و پرورشفصل 16
3. نهاد دينفصل 17
4. نهاد رسانه‌هاي توده‌ایفصل 15
5. نهاد كار و زندگي اقتصاديفصل 13
6. نهاد سياستفصل 14

░▒▓ منبع‌اصلي
← آنتوني گيدنز و كارن بردسال (1386)، جامعه‌شناسي، ترجمه حسن چاووشيان، تهران: نشر ني، فصول 7 و 1713(نهادهاي اجتماعي عمده)، 20.

░▒▓ منبع‌جنبی
← جوئل شارون(1379)، ده پرسش از ديدگاه جامعه‌شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران: نشر ني (با 3+ نمره فوق‌العاده).

░▒▓ فعاليت‌هاي‌كلاس‌/پس‌ازكلاس
← مباحث كلاس به منظور تدارك مقدمات لازم براي درك منبع اصلي ضروري خواهد بود.
← سؤالات، نكات و ساير ملاحظات خود را در تالار گفتگوي اينترنتي درس به اشتراك بگذاريد. مطالب وبلاگ را دنبال كنيد.
← گزارش‌هاي زير را در مواقع تعيين شده، تايپ شده تحويل دهيد:
← گزارش مقدماتي(0.5 نمره): تأمل در باب موضوع اوليه(حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)؛
← گزارش 1(0.5 نمره): چكيده فصل 20 (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(حداقل 1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش 2(0.5 نمره): چكيده فصل 7  (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(حداقل 1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش 3(0.5 نمره): چكيده فصل 16 (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(حداقل 1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش 5(0.5 نمره): چكيده فصل 17 (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(حداقل 1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش 4(0.5 نمره): چكيده فصل 15 (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(حداقل 1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش 6(0.5 نمره): چكيده فصل 14 (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(حداقل 1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش 7(0.5 نمره): چكيده فصل 13 (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(حداقل 1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش فوق‌العاده(تا 3+ نمره):  مرور انتقادی كتاب جوئل شارون(1379)، ده پرسش از ديدگاه جامعه‌شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران: نشر ني.
   شامل: چکیده(100 کلمه)+کلیدواژگان(10 تا 15 کلمه)+ مرور کتاب(15 صفحه= 5250 كلمه)+نقد و جمع‌بندی(اقلاً 5 صفحه=1750كلمه)+فهرست منابع.

░▒▓ خط‌مشي‌ارزيابي‌پايان‌دوره
← امتحان پايان دوره بر مبناي (1)فصول 7، 1713، و 20 از كتاب آنتوني گيدنز و كارن بردسال، همچنين (2)مباحث كلاس برگزار خواهد شد (16 نمره).

░▒▓ مراجعه‌جهت‌رفع‌اشكال
hajiheidari@PhiloSociology®.ir
← تالار گفتگوي اينترنتي: PhiloSociology®.ir
← روزهاي شنبه، دوشنبه و چهارشنبه(ساعت 15:30 تا 16:30).

░▒▓ ساير‌منابع‌پيشنهادي‌براي‌مطالعۀ‌افزون‌در‌زمينۀ‌مباني‌جامعه‌شناسي
← بروس كوئن(1372)، مباني جامعه‌شناسي، ترجمه دكتر غلامعباس توسلي و رضا فاضل، تهران: انتشارات سمت؛
← جوئل شارون(1379)، ده پرسش از ديدگاه جامعه‌شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران: نشر ني؛
← پيتر كيويستو(1378)، انديشه‌هاي بنيادي در جامعه‌شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران: نشر ني؛
← پيتر ورسلي(1373)، جامعه‌شناسي مدرن، ترجمه حسن پويان، تهران: چاپخش.

░▒▓ مراجع‌تحقيق

░▒▓ دائره‌المعارف‌هاي‌عمومي
← لوح فشرده لغت‌نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
← لوح فشرده دائره‌المعارف بريتانيكا(Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite)
← لوح فشرده دائره‌المعارف انكارتا(Microsoft  Encarta. Microsoft Corporation)

░▒▓ دائره‌المعارف‌هاي‌جامعه‌شناسي
← حميد عضدانلو(1386)، آشنايي با مفاهيم اساسي جامعه‌شناسي، تهران: نشر ني؛
← مايكل پين(1382)، فرهنگ انديشه انتقادي، ترجمه پيام يزدانجو، تهران: نشر مركز؛
← اندرو ادگار و پيتر سيجويك(1387)، مفاهيم بنيادي نظريه فرهنگي، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوي، تهران: آگه؛
← فيليپ وينر(1385)، فرهنگ انديشه‌هاي سياسي، ترجمه خشايار ديهيمي، تهران: نشر ني؛
← جان فيسك و ديگران(1385)، مفاهيم كليدي ارتباطات، ترجمه ميرحسين رئيس‌زاده، تهران: فصل نو؛
← ايرنا ريما مكاريك(1384)، دانشنامۀ نظريه‌هاي ادبي معاصر، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوي، تهران: آگه.

░▒▓ واژه‌نامه‌جامعه‌شناسي
← سيدمرتضي نوربخش گلپايگاني(1380)، واژگان علوم اجتماعي (انگليسيفارسي، فارسيانگليسي)، تهران: مؤسسه انتشارات بهينه.

░▒▓ كتابخانه‌هاي‌برگزيده
← كتابخانه دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران؛
← كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران؛
← كتابخانه و مركز اسناد معاونت برنامه‌ريزي راهبردي رياست جمهوري.

░▒▓ كتابفروشي‌هاي‌برگزيده
← انتشارات آگاه، ميدان انقلاب، خيابان انقلاب، روبروي سازمان مركزي دانشگاه تهران؛
← انتشارات خوارزمي، ميدان انقلاب، خيابان انقلاب، روبروي در اصلي دانشگاه تهران؛
← انتشارات مولا، ميدان انقلاب، خيابان انقلاب، تقاطع وصال.
← انتشارات حكمت، ميدان انقلاب، خيابان انقلاب، تقاطع وصال؛
← انتشارات اختران، ميدان انقلاب، خيابان انقلاب، خيابان ارديبهشت، نبش بازارچه كتاب؛

░▒▓ نشريات‌ادواري‌برگزيده
← فصلنامه ارغنون.
← ماهنامه اطلاعات سياسياقتصادي، مؤسسه اطلاعات.
← فصلنامه رسانه، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها.
← فصنامه اقتصاد سياسي، دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.

░▒▓ «توصیه»هایی...‌فقط‌«توصیه»هایی‌برای‌تدارک‌مهارت‌های‌عمومی‌و‌پیش‌نیازها
← مهارت‌هاي اخلاقي و پرهیزگاری
← مهارت‌هاي عمومي تحقيق
← مهارت‌هاي كتابخواني
← مهارت در درک و ترجمه
← مهارت‌هاي برنامه‌ريزي
← مهارت‌هاي تفهيم مطلب
← مهارت‌هاي رابطه صحيح با آموزگار و محیط درسی
← مهارت‌هاي گفت و شنود(گفت+”شنود“) و همفكري
← مهارت‌هاي همكاري جمعي
← مهارت سنجش پیشرفت: پیشرفت خود را ثبت کنید(رزومه کاملی تهیه کنید)
← مهارت بهره‌برداری از رایانه
← سخت‌افزار:
← نيازي به رايانه‌هاي با توان پردازش بالاي اطلاعات نداريد!
← ولی، توان بالاي ذخيره اطلاعات شما را آسوده‌تر خواهد كرد.
← به پيشرفت‌هاي كيبورد و موس حساس باشيد!
← چاپگر ليزري
← ترجیحاً اسكنر
← ترجیحاً دوربین عکس‌برداری
← ترجیحاً دوربين فيلم‌برداري
← نرم‌افزار
← Office Enterprize 2010
← Adobe CS5
← SPSS 17 or PASW 18.0.2
← دائره‌المعارف‌هاي چندرسانه‌هاي موجود در بازار
← يك كليپ گلري ساده
← يك تمپليت گلري ساده
← به پيشرفت‌هاي نرم‌افزاري در حيطه فعاليت خود حساس باشيد.

 • يكی از شاگردان

  سلام استاد؛مي خواستم ببينم براي امتحان مطالب داخل چارچوب گيدنز هم مي اد؟
  ---------------
  سلام. حتماً

 • ناشناس

  سلام؛خلاصه کتاب شارون رو حتما بايد تايپ شده تحويل بديم؟
  -------------------
  لازم نیست گزارش ها تایپ شده تحویل شوند

 • ناشناس

  تا كی براي تحويل شارون وقت هست؟
  ----------------------------
  اول سلام. بعد...
  یک هفته بعد از امتحان
  موفق باشید

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.