فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

ریزنتایج‌آزمون‌پایان‌دوره‌نظریه‌های‌جامعه‌شناسی/دانشگاه‌امام‌جعفرصادق‌ع|نیم‌سال۲-۹۶-۱۳۹۵

فرستادن به ایمیل چاپ

|


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـــشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌های جامعه‌شناسی“، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسمیعی مقدم مرتضی    ←    20
شاه صاحبی سیدعلی    ←    20
طالقانی داود    ←    20
موسوی سید اسماعیل    ←    20
هاشمی تنگستانی    ←    19
سیاحی زاده فرد سیدحسنعلی    ←    18.5
بادین فکر محمد جواد    ←    17.5
رستمی رضا    ←    16.75
رجبیجعفرآبادی محسن    ←    16.25
معتمدی سده محمد جواد    ←    16
9331029    ←    14.75
9331240    ←    14.5
9331220    ←    12.75
9331003    ←    12.25
9331212    ←    10.25
9331126    ←    9.5
9331187    ←    8
9331129    ←    7
9331065    ←    6.75
9331244    ←    5.75
9331183    ←    5.75
9331130    ←    0.75░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
■□شماره دانشجویی:                       9331105   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    18   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                         0.5   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1.75   
░▒▓ نمره نهایی:                        20
■□شماره دانشجویی:                       9331109   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    18   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                         0.25   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                2   
░▒▓ نمره نهایی:                        20
■□شماره دانشجویی:                       9331123   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    18   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                         0.5   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                2   
░▒▓ نمره نهایی:                        20
■□شماره دانشجویی:                       9331175   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    18   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                2   
░▒▓ نمره نهایی:                        20
■□شماره دانشجویی:                       9331281   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    18   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1   
░▒▓ نمره نهایی:                        19
■□شماره دانشجویی:                       9331106   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    17   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1.5   
░▒▓ نمره نهایی:                        18.5
■□شماره دانشجویی:                       9331033   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    13.5   
گزارش‌تحقیق:                       2   
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                2   
░▒▓ نمره نهایی:                        17.5
■□شماره دانشجویی:                       9331086   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    15.75   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1   
░▒▓ نمره نهایی:                        16.75
■□شماره دانشجویی:                       9331084   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    14.75   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                         0.5   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1   
░▒▓ نمره نهایی:                        16.25
■□شماره دانشجویی:                       9331169   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    12.5   
گزارش‌تحقیق:                       2   
گزارش فیلم:                         0.75   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0.75   
░▒▓ نمره نهایی:                        16
■□شماره دانشجویی:                       9331029   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    14.75   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0   
░▒▓ نمره نهایی:                        14.75
■□شماره دانشجویی:                       9331240   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    13.5   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                         0.25   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0.75   
░▒▓ نمره نهایی:                        14.5
■□شماره دانشجویی:                       9331220   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    14.75   
گزارش‌تحقیق:                       -2   
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0   
░▒▓ نمره نهایی:                        12.75
■□شماره دانشجویی:                       9331003   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    15.75   
گزارش‌تحقیق:                       -4   
گزارش فیلم:                         0.5   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0   
░▒▓ نمره نهایی:                        12.25
■□شماره دانشجویی:                       9331212   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    10.25   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0   
░▒▓ نمره نهایی:                        10.25
■□شماره دانشجویی:                       9331126   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    9   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                         0.5   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0   
░▒▓ نمره نهایی:                        9.5
■□شماره دانشجویی:                       9331187   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    8   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0   
░▒▓ نمره نهایی:                        8
■□شماره دانشجویی:                       9331129   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    4.5   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                         0.5   
گزارش فوق‌العاده:                        1   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1   
░▒▓ نمره نهایی:                        7
■□شماره دانشجویی:                       9331065   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    6.75   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0   
░▒▓ نمره نهایی:                        6.75
■□شماره دانشجویی:                       9331244   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    3.5   
گزارش‌تحقیق:                       2   
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                        5.75
■□شماره دانشجویی:                       9331183   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    5.75   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0   
░▒▓ نمره نهایی:                        5.75
■□شماره دانشجویی:                       9331130   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    0   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                         0.25   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                        0.75

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.